مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏

چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏

چرا دنیا پر از خشونت و مصیبت شده است؟‏ به پاسخ متقاعدکننده و تسلّی‌بخش کتاب مقدّس توجه کنید.‏