نحوهٔ استفاده از اعانات

هزینهٔ فعالیت جهانی شاهدان یَهُوَه از طریق اعانات پرداخت می‌شود.‏ در این مقالات ببینید که این اعانات چگونه برای کمک به مردم در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.‏

نشر

تولید مهم‌ترین کتاب

ترجمه،‏ چاپ و صحافی ترجمهٔ دنیای جدید تلاش زیادی می‌خواهد.‏

اخبار موثق و بناکننده

ما با کمک قسمت «اتاق خبر» jw.org از اخبار مربوط به برادران و خواهرانمان در سراسر دنیا آگاه می‌شویم.‏ اما این اخبار چطور تهیه می‌شوند؟‏

سرودهایی که ما را به خدا نزدیک‌تر می‌سازد

آیا آهنگی هست که مورد علاقه‌تان باشد؟‏ آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که این آهنگ چطور ساخته شده است؟‏

نقطه‌هایی که زندگی را تغییر می‌دهد

ما نه تنها نشریات بریل را تولید می‌کنیم،‏ بلکه در یادگیری خط بریل به مردم کمک می‌کنیم.‏

کتابخانه‌ای کف دست شما!‏

گفته شده اَپ JW Library «واقعاً بی‌نظیره.‏» در این مقاله ببینید که برای نگهداری و افزایش کارایی آن به چه نیازست.‏

دسترسی به کانال ماهواره‌ای JW در مناطق بدون پوشش اینترنتی

هم‌ایمانانمان در آفریقا چگونه بدون دسترسی به اینترنت شبکهٔ تلویزیونی شاهدان یَهُوَه را تماشا می‌کنند؟‏

رساندن غذای روحانی از طریق دستگاهی کوچک

امروزه خیلی از شاهدان یَهُوَه می‌توانند نشریات دیجیتالی را بدون دسترسی به اینترنت دانلود کنند.‏

ساختمان‌سازی و نگهداری و تعمیرات

دفاتر ترجمه که به میلیون‌ها نفر فایده می‌رساند

ببینید که چطور مکان دفتر ترجمه می‌تواند روی کار ترجمه تأثیر می‌گذارد.‏

موفقیت‌هایی در ساختمان‌سازی قبل از شیوع همه‌گیری کرونا

ما برنامه‌ریزی کرده بودیم تا در سال خدمتی ۲۰۲۰ بیشتر از ۲۷۰۰ سالن جماعت را بسازیم یا تعمیر و بازسازی نماییم.‏ بحران جهانی کرونا چه تأثیری بر روی این پروژه‌ها داشته است؟‏

مدیریت و نظارت

دفاع از آزادی دین در جوامع بومی

هنگامی که مخالفان تهدیدی برای آزادی پرستش شاهدان یَهُوَه شدند،‏ برادران وارد عمل شدند.‏

مازاد اعانات شما کمبود دیگران را جبران می‌کند

فعالیت‌های ما در سرزمین‌هایی که از منابع مالی محدودی برخوردارند،‏ چگونه حمایت می‌شود؟‏

موعظه و تعلیم

روی ایستگاه رادیو و کانال کنگره

کنگرهٔ ۲۰۲۰ از طریق اینترنت در دسترس بود،‏ اما دسترسی به اینترنت برای اغلب برادران و خواهران ما در مالاوی و موزامبیک ممکن نیست.‏ پس آنان چگونه از برنامهٔ کنگره بهره بردند؟‏

میسیونرها در «دورافتاده‌ترین مناطق زمین»‏

بیشتر از ۳۰۰۰ میسیونر در جاهای مختلف خدمت می‌کنند.‏ نیازهای آن‌ها چطور تأمین می‌شود؟‏

وسعت جهانی مدرسهٔ جِلْعاد

مدرسه‌ای مهم در نیویورک برگزار می‌شود.‏ در این مدرسه دانش‌آموزان از سراسر دنیا شرکت می‌کنند.‏ این دانش‌آموزان چطور به محل مدرسه می‌رسند؟‏

تهیهٔ ویدیوها برای کنگرهٔ ناحیه‌ای۲۰۲۰ «همواره شاد باشید!‏»‏

تهیهٔ ویدیوهای کنگرهٔ ناحیه‌ای مستلزم چه تلاش‌ها و هزینه‌هایی است؟‏

ترجمهٔ برنامهٔ کنگرهٔ ناحیه‌ای ۲۰۲۰ «همواره شاد باشید!‏»‏

چگونه تمام سخنرانی‌ها،‏ ویدیوها و سرودها در زمانی چنین کوتاه به بیش از ۵۰۰ زبان ترجمه شد؟‏

برگزاری جلسات جماعت از طریق تماس ویدیویی

سازمان شاهدان یَهُوَه چگونه به جماعت‌ها کمک کرده است تا هزینه‌های حساب‌های کاربری نرم‌افزار ‹زوم› را متقبل شوند؟‏

امدادرسانی

امدادرسانی در طی همه‌گیری جهانی

کار امدادرسانی ما طی دوران همه‌گیری کرونا شاهدان یَهُوَه و هم غیرشاهدان را تحت تأثیر قرار داده است.‏

کمک به مصیبت‌زدگان

طی سال خدمتی ۲۰۲۰ میلیون‌ها نفر از شاهدان یَهُوَه با همه‌گیری ویروس کرونا و فجایع طبیعی روبرو شدند.‏ اما چطور به مصیبت‌زدگان کمک شده است؟‏

اخبار موثق و بناکننده

ما با کمک قسمت «اتاق خبر» jw.org از اخبار مربوط به برادران و خواهرانمان در سراسر دنیا آگاه می‌شویم.‏ اما این اخبار چطور تهیه می‌شوند؟‏

سرودهایی که ما را به خدا نزدیک‌تر می‌سازد

آیا آهنگی هست که مورد علاقه‌تان باشد؟‏ آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که این آهنگ چطور ساخته شده است؟‏

نقطه‌هایی که زندگی را تغییر می‌دهد

ما نه تنها نشریات بریل را تولید می‌کنیم،‏ بلکه در یادگیری خط بریل به مردم کمک می‌کنیم.‏

کتابخانه‌ای کف دست شما!‏

گفته شده اَپ JW Library «واقعاً بی‌نظیره.‏» در این مقاله ببینید که برای نگهداری و افزایش کارایی آن به چه نیازست.‏

روی ایستگاه رادیو و کانال کنگره

کنگرهٔ ۲۰۲۰ از طریق اینترنت در دسترس بود،‏ اما دسترسی به اینترنت برای اغلب برادران و خواهران ما در مالاوی و موزامبیک ممکن نیست.‏ پس آنان چگونه از برنامهٔ کنگره بهره بردند؟‏

امدادرسانی در طی همه‌گیری جهانی

کار امدادرسانی ما طی دوران همه‌گیری کرونا شاهدان یَهُوَه و هم غیرشاهدان را تحت تأثیر قرار داده است.‏

میسیونرها در «دورافتاده‌ترین مناطق زمین»‏

بیشتر از ۳۰۰۰ میسیونر در جاهای مختلف خدمت می‌کنند.‏ نیازهای آن‌ها چطور تأمین می‌شود؟‏

دفاع از آزادی دین در جوامع بومی

هنگامی که مخالفان تهدیدی برای آزادی پرستش شاهدان یَهُوَه شدند،‏ برادران وارد عمل شدند.‏

دسترسی به کانال ماهواره‌ای JW در مناطق بدون پوشش اینترنتی

هم‌ایمانانمان در آفریقا چگونه بدون دسترسی به اینترنت شبکهٔ تلویزیونی شاهدان یَهُوَه را تماشا می‌کنند؟‏

دفاتر ترجمه که به میلیون‌ها نفر فایده می‌رساند

ببینید که چطور مکان دفتر ترجمه می‌تواند روی کار ترجمه تأثیر می‌گذارد.‏

کمک به مصیبت‌زدگان

طی سال خدمتی ۲۰۲۰ میلیون‌ها نفر از شاهدان یَهُوَه با همه‌گیری ویروس کرونا و فجایع طبیعی روبرو شدند.‏ اما چطور به مصیبت‌زدگان کمک شده است؟‏

تولید مهم‌ترین کتاب

ترجمه،‏ چاپ و صحافی ترجمهٔ دنیای جدید تلاش زیادی می‌خواهد.‏

وسعت جهانی مدرسهٔ جِلْعاد

مدرسه‌ای مهم در نیویورک برگزار می‌شود.‏ در این مدرسه دانش‌آموزان از سراسر دنیا شرکت می‌کنند.‏ این دانش‌آموزان چطور به محل مدرسه می‌رسند؟‏

موفقیت‌هایی در ساختمان‌سازی قبل از شیوع همه‌گیری کرونا

ما برنامه‌ریزی کرده بودیم تا در سال خدمتی ۲۰۲۰ بیشتر از ۲۷۰۰ سالن جماعت را بسازیم یا تعمیر و بازسازی نماییم.‏ بحران جهانی کرونا چه تأثیری بر روی این پروژه‌ها داشته است؟‏

مازاد اعانات شما کمبود دیگران را جبران می‌کند

فعالیت‌های ما در سرزمین‌هایی که از منابع مالی محدودی برخوردارند،‏ چگونه حمایت می‌شود؟‏

رساندن غذای روحانی از طریق دستگاهی کوچک

امروزه خیلی از شاهدان یَهُوَه می‌توانند نشریات دیجیتالی را بدون دسترسی به اینترنت دانلود کنند.‏

تهیهٔ ویدیوها برای کنگرهٔ ناحیه‌ای۲۰۲۰ «همواره شاد باشید!‏»‏

تهیهٔ ویدیوهای کنگرهٔ ناحیه‌ای مستلزم چه تلاش‌ها و هزینه‌هایی است؟‏

ترجمهٔ برنامهٔ کنگرهٔ ناحیه‌ای ۲۰۲۰ «همواره شاد باشید!‏»‏

چگونه تمام سخنرانی‌ها،‏ ویدیوها و سرودها در زمانی چنین کوتاه به بیش از ۵۰۰ زبان ترجمه شد؟‏

برگزاری جلسات جماعت از طریق تماس ویدیویی

سازمان شاهدان یَهُوَه چگونه به جماعت‌ها کمک کرده است تا هزینه‌های حساب‌های کاربری نرم‌افزار ‹زوم› را متقبل شوند؟‏

متأسفانه، نتیجه‌ای برای انتخاب شما یافت نشد.