مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نحوهٔ پیدا کردن آیات در کتاب مقدّس

نحوهٔ پیدا کردن آیات در کتاب مقدّس

لیستی از کتب کتاب مقدّس a

نام کتاب

نگارنده

اتمام نگارش

پیدایش

موسی

۱۵۱۳ ق.‏م.‏

خروج

موسی

۱۵۱۲ ق.‏م.‏

لاویان

موسی

۱۵۱۲ ق.‏م.‏

اعداد

موسی

۱۴۷۳ ق.‏م.‏

تَثنیه

موسی

۱۴۷۳ ق.‏م.‏

یوشَع

یوشَع

ح.‏ ۱۴۵۰ ق.‏م.‏

داوران

سموئیل

ح.‏ ۱۱۰۰ ق.‏م.‏

روت

سموئیل

ح.‏ ۱۰۹۰ ق.‏م.‏

اول سموئیل

سموئیل؛‏ جاد؛‏ ناتان

ح.‏ ۱۰۷۸ ق.‏م.‏

دوم سموئیل

جاد؛‏ ناتان

ح.‏ ۱۰۴۰ ق.‏م.‏

اول پادشاهان

اِرْمیا

۵۸۰ ق.‏م.‏

دوم پادشاهان

اِرْمیا

۵۸۰ ق.‏م.‏

اول تواریخ

عِزرا

ح.‏ ۴۶۰ ق.‏م.‏

دوم تواریخ

عِزرا

ح.‏ ۴۶۰ ق.‏م.‏

عِزرا

عِزرا

ح.‏ ۴۶۰ ق.‏م.‏

نِحِمیا

نِحِمیا

پس از ۴۴۳ ق.‏م.‏

اِستَر

مُردِخای

ح.‏ ۴۷۵ ق.‏م.‏

ایّوب

موسی

ح.‏ ۱۴۷۳ ق.‏م.‏

مزامیر

داوود و دیگران

ح.‏ ۴۶۰ ق.‏م.‏

امثال

سلیمان؛‏ آگور؛‏ لِموئیل

ح.‏ ۷۱۷ ق.‏م.‏

جامعه

سلیمان

پیش از ۱۰۰۰ ق.‏م.‏

غزل غزل‌ها

سلیمان

ح.‏ ۱۰۲۰ ق.‏م.‏

اِشَعْیا

اِشَعْیا

پس از ۷۳۲ ق.‏م.‏

اِرْمیا

اِرْمیا

۵۸۰ ق.‏م.‏

مراثی

اِرْمیا

۶۰۷ ق.‏م.‏

حِزْقیال

حِزْقیال

ح.‏ ۵۹۱ ق.‏م.‏

دانیال

دانیال

ح.‏ ۵۳۶ ق.‏م.‏

هوشَع

هوشَع

پس از ۷۴۵ ق.‏م.‏

یوئیل

یوئیل

ح.‏ ۸۲۰ ق.‏م.‏ (‏؟‏)‏

عاموس

عاموس

ح.‏ ۸۰۴ ق.‏م.‏

عوبَدیا

عوبَدیا

ح.‏ ۶۰۷ ق.‏م.‏

یونِس

یونِس

ح.‏ ۸۴۴ ق.‏م.‏

میکاه

میکاه

پیش از ۷۱۷ ق.‏م.‏

ناحوم

ناحوم

پیش از ۶۳۲ ق.‏م.‏

حَبَقوق

حَبَقوق

ح.‏ ۶۲۸ ق.‏م.‏ (‏؟‏)‏

صَفَنیا

صَفَنیا

پیش از ۶۴۸ ق.‏م.‏

حَجَّی

حَجَّی

۵۲۰ ق.‏م.‏

زَکَریا

زَکَریا

۵۱۸ ق.‏م.‏

مَلاکی

مَلاکی

پس از ۴۴۳ ق.‏م.‏

مَتّی

مَتّی

ح.‏ ۴۱ م.‏

مَرقُس

مَرقُس

ح.‏ ۶۰-‏۶۵ م.‏

لوقا

لوقا

ح.‏ ۵۶-‏۵۸ م.‏

یوحنا

یوحنا

ح.‏ ۹۸ م.‏

اعمال

لوقا

ح.‏ ۶۱ م.‏

رومیان

پولُس

ح.‏ ۵۶ م.‏

اول قُرِنتیان

پولُس

ح.‏ ۵۵ م.‏

دوم قُرِنتیان

پولُس

ح.‏ ۵۵ م.‏

غَلاطیان

پولُس

ح.‏ ۵۰-‏۵۲ م.‏

اِفِسُسیان

پولُس

ح.‏ ۶۰-‏۶۱ م.‏

فیلیپیان

پولُس

ح.‏ ۶۰-‏۶۱ م.‏

کولُسیان

پولُس

ح.‏ ۶۰-‏۶۱ م.‏

اول تِسالونیکیان

پولُس

ح.‏ ۵۰ م.‏

دوم تِسالونیکیان

پولُس

ح.‏ ۵۱ م.‏

اول تیموتائوس

پولُس

ح.‏ ۶۱-‏۶۴ م.‏

دوم تیموتائوس

پولُس

ح.‏ ۶۵ م.‏

تیتوس

پولُس

ح.‏ ۶۱-‏۶۴ م.‏

فیلیمون

پولُس

ح.‏ ۶۰-‏۶۱ م.‏

عبرانیان

پولُس

ح.‏ ۶۱ م.‏

یعقوب

یعقوب (‏برادر عیسی)‏

پیش از ۶۲ م.‏

اول پِطرُس

پِطرُس

ح.‏ ۶۲-‏۶۴ م.‏

دوم پِطرُس

پِطرُس

ح.‏ ۶۴ م.‏

اول یوحنا

یوحنا

ح.‏ ۹۸ م.‏

دوم یوحنا

یوحنا

ح.‏ ۹۸ م.‏

سوم یوحنا

یوحنا

ح.‏ ۹۸ م.‏

یهودا

یهودا (‏برادر عیسی)‏

ح.‏ ۶۵ م.‏

مکاشفه

یوحنا

ح.‏ ۹۶ م.‏

توجه:‏ نام نگارندهٔ برخی کتاب‌ها و تاریخ اتمام نگارش آن‌ها قطعی نیست.‏ بسیاری از تاریخ‌ها تقریبی است.‏ حروف «ق.‏م.‏» مخفف «قبل از میلاد،‏» حرف «م.‏» مخفف «میلادی» و حرف «ح.‏» مخفف «حدود» است.‏

a در این لیست ۶۶ کتابِ کتاب مقدّس به ترتیبی که در اکثر ترجمه‌های کتاب مقدّس آمده است مشاهده می‌شود؛‏ ترتیبی که طی قرن چهارم میلادی تعیین شد.‏