مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نقش‌برجسته‌ای از مصر باستان تأییدی بر درستی گزارشات کتاب مقدّس

نقش‌برجسته‌ای از مصر باستان تأییدی بر درستی گزارشات کتاب مقدّس

 این نقش‌برجستهٔ ۸ متری با هیروگلیف (‏خط تصویری مصر باستان)‏ نزدیک به دَرِ ورودی معبد خدای آمون در شهر کارنَک قرار دارد.‏ به گفتهٔ محققان،‏ این نقش‌برجسته به طور کلّی تسخیر چند سرزمین در شمال غربی مصر،‏ به دست شیشَق پادشاه مصر را شرح می‌دهد؛‏ سرزمین‌هایی از قبیل یهودا و قلمرو پادشاهی شمالی اسرائیل.‏

قسمتی از نقش‌برجستهٔ کشف‌شده در شهر کارنَک که اسیرانِ دست‌بسته را نشان می‌دهد

 طبق این نقش‌برجسته،‏ خدای آمون بیش از ۱۵۰ اسیر جنگی را به شیشَق که «شِشونْک»‏ a نیز خوانده شده است تقدیم می‌کند.‏ تک‌تک اسیران جنگی مظهر یکی از شهرهای تسخیرشده یا اقوام شکست‌خورده است.‏ نام شهرها در قسمت بیضی‌شکل که بر روی بدن اسیران جنگی دیده می‌شود،‏ حک شده است.‏ شماری از اسامی این شهرها هنوز قابل خواندن است و برای کسانی که کتاب مقدّس را تحت مطالعه قرار می‌دهند،‏ کاملاً آشنا می‌باشد؛‏ شهرهایی از قبیل بِیت‌شِاَن،‏ مِجِدّو و شونَم.‏

 کتاب مقدّس به تسخیر سرزمین یهودا به دست شیشَق اشاره می‌کند.‏ (‏۱پادشاهان ۱۴:‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏ همچنین جزئیاتی مشخص در مورد آن شرح می‌دهد.‏ برای مثال،‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «در پنجمین سال رِحُبعام پادشاه،‏ شیشَق پادشاه مصر به اورشلیم حمله کرد،‏ .‏.‏.‏ شیشَق با یکهزار و دویست ارابه،‏ شصت هزار سواره‌نظام و لشکری بی‌شمار .‏.‏.‏ که همگی از مصر همراه او آمده بودند،‏ شهرهای حصاردارِ یهودا را به تصرف درآورد و تا اورشلیم پیش رفت.‏»—‏۲تواریخ ۱۲:‏۲-‏۴‏.‏

 نقش‌برجستهٔ کشف‌شده در شهر کارنَک تنها مدرک باستان‌شناسی از حملات شیشَق به مناطق اسرائیل نیست.‏ نام «شِشونْک» بر تکه‌ای از یک سنگ یادبود نیز دیده می‌شود که در میان آثار باستانی شهری ذکرشده در کتاب مقدّس به نام مِجِدّو کشف شده است.‏

 گزارش دقیق و موثق کتاب مقدّس در مورد تسخیر سرزمین یهودا به دست شیشَق،‏ بازتابی از صداقت نویسندگان کتاب مقدّس است.‏ آنان بی‌پرده هم به پیروزی‌ها و هم به شکست‌های قوم خود اشاره می‌کردند.‏ در ایّام باستان چنین صداقتی در میان نویسندگان و تاریخ‌نگاران بسیار کم‌یاب بود.‏

a نام این پادشاه مصر،‏ در کتاب مقدّس به صورت «شیشَق» آمده،‏ چون تلفظ «شِشونْک» به زبان عبری «شیشَق» است.‏