مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

تسلّی برای دل‌های داغدار

تسلّی برای دل‌های داغدار

چرا می‌توانیم مطمئن باشیم که وقتی عزیزی را از دست می‌دهیم خدا احساس ما را درک می‌کند و به ما اهمیت می‌دهد؟‏