مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

برنامهٔ خواندن کتاب مقدّس

برنامهٔ خواندن کتاب مقدّس

کتاب مقدّس شامل بهترین نصایح برای زندگی است.‏ خواندن این کتاب،‏ تأمّل مستمر در آن،‏ و به‌کارگیری آموخته‌هایتان،‏ موجب ‹کامیابی› و موفقیت خواهد شد.‏ (‏یوشَع ۱:‏۸؛‏ مزمور ۱:‏۱-‏۳‏)‏ شما با تعالیم این کتاب،‏ خدا و عیسی را خواهید شناخت؛‏ این شناخت راهگشای نجات و رسیدن به زندگی جاودان می‌باشد.‏—‏یوحنا ۱۷:‏۳‏.‏

کتاب‌های کتاب مقدّس باید بر اساس چه ترتیبی خوانده شوند؟‏ انتخاب با شماست.‏ «برنامهٔ خواندن کتاب مقدّس» به شما کمک می‌کند که کتاب‌های آن را به ترتیبی که در فهرست آن آمده،‏ یا به روش دلخواه خود بخوانید.‏ مثلاً برای به دست آوردن دیدگاهی کلّی از تاریخچهٔ رفتار خدا با قوم اسرائیل باستان،‏ می‌توانید باب‌های مشخص‌شده با لوزی قرمز را بخوانید.‏ برای یادگیری در مورد نحوهٔ شروع و پیشرفت جماعت مسیحی در قرن اول،‏ می‌توانید باب‌های مشخص‌شده با دایرهٔ آبی را بخوانید.‏ با خواندن چند باب در هر روز،‏ می‌توانید کل کتاب مقدّس را در طول یک سال بخوانید.‏

این برنامه قطعاً در خواندن کتاب مقدّس برای شما مفید است.‏ ‏«‏برنامهٔ خواندن کتاب مقدّس‏»‏ را دانلود و در صورت تمایل آن را چاپ کنید.‏