۲یوحنا ۱‏:‏۱‏-‏۱۳

  • سلام‌ها ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • گام برداشتن در حقیقت ‏(‏۴-‏۶‏)‏

  • مراقب فریبکاران باشید ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

    • سلام مگویید ‏(‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏

  • قصد دیدار و سلام‌ها ‏(‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏

۱  از طرف مردی سالمند،‏* به بانوی برگزیده* و فرزندانش که حقیقتاً دوستشان می‌دارم و نه فقط من،‏ بلکه همهٔ کسانی که حقیقت را می‌شناسند نیز دوستشان می‌دارند.‏ ۲  این به خاطر حقیقتی است که در ما می‌ماند و تا ابد با ما خواهد بود.‏ ۳  لطف،‏ رحمت و آرامش از جانب پدرمان خدا و از جانب پسرش عیسی مسیح به همراه حقیقت و محبت با ما خواهد بود.‏ ۴  وقتی پی بردم که برخی از فرزندانت،‏ مطابق حکم پدر،‏ در حقیقت گام برمی‌دارند،‏ بسیار شادمان شدم.‏ ۵  حال ای بانو،‏ از تو تقاضایی دارم؛‏ بیاییم به یکدیگر محبت کنیم.‏ (‏این حکمی تازه نیست که به تو می‌نویسم،‏ بلکه همان حکمی است که از آغاز داشتیم.‏)‏ ۶  محبت به این معنی است که مطابق احکام او گام برداریم.‏ چنان که از آغاز شنیده‌اید،‏ آن حکم این است که همچنان در محبت گام بردارید؛‏ ۷  زیرا فریبکارانی بسیار در دنیا ظهور کرده‌اند؛‏ یعنی کسانی که تصدیق نمی‌کنند عیسی مسیح به صورت انسان* آمد.‏ این است آن فریبکار و «ضدّ مسیح.‏»‏ ۸  مراقب خود باشید تا ثمراتی را که برای آن‌ها تلاش کرده‌ایم از دست ندهید،‏ بلکه پاداشی کامل به دست آورید.‏ ۹  هر که از تعالیم مسیح تجاوز کند و در آن باقی نماند،‏ خدا را ندارد.‏ اما آن که در این تعالیم بماند،‏ هم پدر را دارد و هم پسر را.‏ ۱۰  اگر کسی نزد شما بیاید و این تعالیم را نیاورد،‏ هرگز او را به خانهٔ خود مپذیرید یا به او سلام مگویید؛‏ ۱۱  زیرا هر که به او سلام گوید،‏ در اعمال شریرش شریک می‌شود.‏ ۱۲  با این که چیزهای بسیاری دارم که برایتان بنویسم،‏ نمی‌خواهم با مرکّب و کاغذ باشد،‏ بلکه امیدوارم نزد شما آیم و رو در رو با شما سخن بگویم تا شادی شما کامل شود.‏ ۱۳  فرزندانِ خواهر برگزیده‌ات نیز به تو سلام می‌رسانند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «پیر جماعت».‏
منظور از «بانوی برگزیده» احتمالاً یک شخص یا یک جماعت در قرن اول است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «در جسم».‏