مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۱تیموتائوس ۲‏:‏۱‏-‏۱۵

فهرست محتوا

  • دعا برای همه گونه افراد ‏(‏۱-‏۷‏)‏

    • یک خدا یک واسط ‏(‏۵‏)‏

    • بهای رهایی هم‌میزان برای همه ‏(‏۶‏)‏

  • راهنمایی‌هایی برای مردان و زنان ‏(‏۸-‏۱۵‏)‏

    • لباسی آراسته به نجابت ‏(‏۹،‏ ۱۰‏)‏

۲  نخست،‏ همه را ترغیب می‌کنم که برای همه گونه افراد،‏ نزد خدا التماس،‏ دعا،‏ شفاعت و شکرگزاری کنند؛‏ ۲  از جمله برای پادشاهان و همهٔ صاحب‌منصبان تا بتوانیم همواره از زندگی‌ای آرام و آسوده برخوردار باشیم و نشان دهیم که با جدّیت از هر جهت خود را به خدا وقف کرده‌ایم.‏* ۳  این در نظر نجات‌دهندهٔ ما خدا،‏ خوب و پسندیده است؛‏ ۴  او که می‌خواهد همه گونه افراد نجات یابند و به شناخت دقیق حقیقت برسند؛‏ ۵  آری،‏ فقط یک خدا هست و بین خدا و انسان‌ها نیز یک واسطه وجود دارد؛‏ یعنی مسیحْ عیسی،‏ آن مرد که ۶  جان خود را همچون بهای رهاییِ هم‌میزان* برای همهٔ انسان‌ها* داد–‏این امر باید در زمان مقرّر خود شهادت داده شود.‏ ۷  من برای شهادت این امر به عنوان واعظ و رسول منصوب شدم–‏حقیقت را می‌گویم،‏ دروغ نمی‌گویم–‏معلّم قوم‌ها شدم تا به آنان در مورد ایمان و حقیقت تعلیم دهم.‏ ۸  پس خواست من این است که در هر جا که جمع می‌شوید،‏* مردان وفادارانه دست به دعا بلند کنند و از خشم و جرّوبحث به دور باشند.‏ ۹  همچنین زنان باید خود را به لباسی مناسب* و به نجابت و سنجیدگی* بیارایند،‏ نه به انواع بافتِ گیسوان و به زیور طلا،‏ مروارید و جامه‌های بسیار گرانبها،‏ ۱۰  بلکه با اعمال نیکو خود را آراسته سازند،‏ چنان که شایستهٔ زنانی است که خود را به خدا وقف کرده‌اند.‏ ۱۱  زن باید در سکوت* و با اطاعت کامل تعلیم بگیرد.‏ ۱۲  به زن اجازه نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر مرد سلطه جوید،‏ بلکه باید خاموش بماند؛‏* ۱۳  زیرا اول،‏ آدم سرشته شد و بعد حوّا.‏ ۱۴  همچنین،‏ آدم فریب نخورد،‏ بلکه زن بود که کاملاً فریب خورد و قانون خدا را شکست.‏ ۱۵  با این حال،‏ زنان با به دنیا آوردن فرزند* در امان می‌مانند،‏ اگر همچنان باایمان،‏ بامحبت،‏ مقدّس و فهمیده* باشند.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «وقف به خدا».‏
عبارت یونانی که «بهای رهاییِ هم‌میزان» ترجمه شده است،‏ به این مفهوم است:‏ «بهای رهایی» یا «فدیه‌ای» که «در مقابلِ» یا «هم‌میزان با» یا «در عوضِ» چیزی پرداخت می‌شود؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «بهای رهایی».‏
یا:‏ «برای همه گونه انسان‌ها».‏
تحت‌اللفظی:‏ «در همه جا».‏
یا:‏ «آبرومند؛‏ آراسته».‏
در یونانی مفهوم معقول بودن را نیز در بر دارد.‏
یا:‏ «در آرامی».‏
یا:‏ «آرام بماند».‏
منظور به دنیا آوردن و پرورش فرزند است.‏
یا:‏ «معقول؛‏ خردمند».‏