به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

لوقا ۳‏‏:‏۱‏‏-‏۳۸

فهرست محتوا

  • شروع فعالیت یحیی ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • موعظهٔ یحیی در مورد تعمید ‏(‏۳-‏۲۰‏)‏

  • تعمید عیسی ‏(‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏

  • شجره‌نامهٔ عیسی مسیح ‏(‏۲۳-‏۳۸‏)‏

۳  در پانزدهمین سال حکمرانی تیبِریوسِ قیصر،‏ زمانی که پُنتیوس پیلاتُس والی یهودیه بود و هیرودیس،‏* فرماندارِ* جلیل و برادرش،‏ فیلیپُس فرماندارِ نواحی ایتوریه و تِراخونیتیس،‏ همچنین لیسانیوس فرماندار آبیلینی بود،‏ ۲  یعنی زمانی که حَنّاس یکی از سران کاهنان و قیافا کاهن اعظم بود،‏ پیام خدا به یحیی پسر زَکَریا در بیابان رسید.‏ ۳  یحیی به تمامی مناطق اطراف رود اردن می‌رفت و به مردم موعظه می‌کرد که به نشان توبه تعمید بگیرند؛‏ توبه‌ای برای بخشایش گناهان.‏ ۴  در این باره در کتاب سخنان اِشَعْیای نبی چنین نوشته شده است:‏ «صدای کسی شنیده می‌شود که در بیابان فریاد برمی‌آورد:‏ ‹راه یَهُوَه* را آماده کنید!‏ طریق‌های او را هموار سازید.‏ ۵  هر درّه‌ای باید پر و هر کوه و تپه‌ای باید صاف شود و راه‌های کج باید راست و راه‌های ناهموار هموار گردد ۶  و همهٔ انسان‌ها خواهند دید که خدا نجات می‌بخشد.‏›»‏* ۷  پس به مردمی که برای تعمید نزد او می‌آمدند،‏ می‌گفت:‏ «ای افعی‌زادگان!‏ چه کسی به شما هشدار داده است تا از غضبی که در پیش است،‏ بگریزید؟‏ ۸  پس ثمراتی بیاورید که نشانهٔ توبه باشد و با خود مگویید:‏ ‹پدر ما ابراهیم است.‏› زیرا به شما می‌گویم،‏ خدا قادر است از این سنگ‌ها فرزندان برای ابراهیم پدید آورد.‏ ۹  اکنون تیشه بر ریشهٔ درختان گذاشته شده است.‏ پس هر درختی که ثمرهٔ نیکو نیاورد،‏ قطع و به آتش افکنده خواهد شد.‏»‏ ۱۰  مردم از یحیی می‌پرسیدند:‏ «پس ما باید چه کنیم؟‏» ۱۱  او در جواب به آنان می‌گفت:‏ «کسی که دو جامه* دارد یکی را به آن که ندارد،‏ بدهد و کسی که چیزی برای خوردن دارد نیز چنین کند.‏» ۱۲  حتی خراجگیران نیز برای تعمید آمدند و به یحیی گفتند:‏ «استاد ما باید چه کنیم؟‏» ۱۳  به آنان گفت:‏ «بیش از مالیات تعیین‌شده،‏ از مردم مخواهید.‏»‏* ۱۴  همچنین،‏ سربازان از او می‌پرسیدند:‏ «ما باید چه کنیم؟‏» یحیی پاسخ داد:‏ «به کسی ظلم مکنید* و به کسی تهمت ناروا مزنید و به جیره و مواجب خود* قانع باشید.‏»‏ ۱۵  از آنجا که مردم چشم‌انتظار آمدن مسیح بودند،‏ همه در دل خود در مورد یحیی چنین می‌اندیشیدند:‏ «آیا ممکن است که او مسیح* باشد؟‏» ۱۶  یحیی به همگی چنین پاسخ داد:‏ «من شما را با آب تعمید می‌دهم،‏ اما شخصی می‌آید که تواناتر از من است و من لایق نیستم بند کفشش را باز کنم.‏ او شما را با روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد.‏ ۱۷  او وسیلهٔ جدا کردن گندم از کاه را در دست دارد تا کاملاً خرمنگاه خود را پاک سازد و گندم را در انبار خود جمع کند،‏ اما کاه را با آتشی خاموش‌نشدنی خواهد سوزاند.‏»‏ ۱۸  یحیی بسیاری اندرزهای دیگر به مردم داد و همچنان بشارت را به آنان اعلام می‌کرد.‏ ۱۹  اما هیرودیسِ فرماندار که یحیی او را بر سر موضوع هیرودیا همسر برادرش و همهٔ اعمال شریرانه‌اش توبیخ کرده بود،‏ ۲۰  بر آن اعمال شریرانهٔ خود افزود و یحیی را به زندان انداخت.‏ ۲۱  وقتی همهٔ مردم تعمید گرفتند،‏ عیسی نیز تعمید گرفت و هنگامی که دعا می‌کرد،‏ آسمان گشوده شد ۲۲  و روح‌القدس به صورت کبوتری بر او پایین آمد و ندایی از آسمان به گوش رسید که گفت:‏ «تو پسر من،‏ محبوب من هستی؛‏ از تو خشنودم.‏»‏* ۲۳  عیسی هنگامی که فعالیت خویش را آغاز کرد،‏ حدود ۳۰ سال داشت.‏ او در نظر مردم،‏پسر یوسف بود،‏یوسف پسر هالی،‏ ۲۴  پسر مَتّات،‏پسر لاوی،‏پسر مَلکی،‏پسر یَنّا،‏پسر یوسف،‏ ۲۵  پسر مَتّاتیا،‏پسر عاموس،‏پسر ناحُوم،‏پسر حَسْلی،‏پسر نَجّای،‏ ۲۶  پسر مَئَت،‏پسر مَتّاتیا،‏پسر شِمعین،‏پسر یوسِخ،‏پسر یهودا،‏ ۲۷  پسر یوحَنان،‏پسر ریسا،‏پسر زَرُبّابِل،‏پسر شِئَلتی‌ئیل،‏پسر نِیْری،‏ ۲۸  پسر مَلکی،‏پسر اَدّی،‏پسر قوصام،‏پسر ایلمودام،‏پسر عیر،‏ ۲۹  پسر عیسی،‏*پسر اِلیعازَر،‏پسر یوریم،‏پسر مَتّات،‏پسر لاوی،‏ ۳۰  پسر شَمعون،‏پسر یهودا،‏پسر یوسف،‏پسر یونام،‏پسر ایلیاقیم،‏ ۳۱  پسر مِلیا،‏پسر مینان،‏پسر مَتّاتا،‏پسر ناتان،‏پسر داوود،‏ ۳۲  پسر یِسای،‏پسر عُوبید،‏پسر بُوعَز،‏پسر سَلمون،‏پسر نَحشون،‏ ۳۳  پسر عَمّیناداب،‏پسر آرنی،‏پسر حِصْرون،‏پسر فارِص،‏پسر یهودا،‏ ۳۴  پسر یعقوب،‏پسر اسحاق،‏پسر ابراهیم،‏پسر تارَح،‏پسر ناحور،‏ ۳۵  پسر سِروج،‏پسر رَعو،‏پسر فالِج،‏پسر عابِر،‏پسر شالِح،‏ ۳۶  پسر قَینان،‏پسر اَرفَکشاد،‏پسر سام،‏پسر نوح،‏پسر لامَک،‏ ۳۷  پسر مَتوشالَح،‏پسر خَنوخ،‏پسر یارِد،‏پسر مَهَلَل‌ئیل،‏پسر قَینان،‏ ۳۸  پسر اَنوش،‏پسر شِیث،‏پسر آدم،‏پسر خدا.‏

پاورقی‌ها

منظور،‏ هیرودیس آنتیپاس،‏ پسر هیرودیس کبیر است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
به یونانی تِترارخ یعنی حکمران و نمایندهٔ امپراتور روم در یک منطقه.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «خدا چگونه نجات می‌بخشد».‏
یا:‏ «جامه‌ای اضافی».‏
یا:‏ «از مردم مالیات مگیرید».‏
یا:‏ «از کسی به‌زور پول مگیرید».‏
یا:‏ «به مزد خود».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «خشنود بوده و هستم».‏
یا:‏ «یوشع» مطابق برخی از دست‌نوشته‌های قدیمی.‏