مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

رومیان ۴‏:‏۱‏-‏۲۵

فهرست محتوا

  • ابراهیم به سبب ایمانش درستکار شمرده شد ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

    • ابراهیم پدر آنانی است که ایمان می‌آورند ‏(‏۱۱‏)‏

  • از طریق ایمان وعده پذیرفته شد ‏(‏۱۳-‏۲۵‏)‏

۴  حال که چنین است،‏ در مورد آنچه نصیب ابراهیم شد که جسماً جد ما بود،‏ چه می‌توان گفت؟‏ ۲  برای مثال،‏ اگر ابراهیم بر پایهٔ اعمالش درستکار* شمرده می‌شد،‏ دلیلی می‌داشت که فخر کند،‏ اما از دید خدا در واقع دلیلی برای فخر نداشت؛‏ ۳  زیرا نوشته‌های مقدّس چه می‌گوید؟‏ می‌گوید:‏ «ابراهیم به یَهُوَه* ایمان آورد و به این سبب درستکار* شمرده شد.‏» ۴  البته پرداخت مزد به کسی که کار می‌کند،‏ لطف به حساب نمی‌آید،‏ بلکه حق اوست.‏ ۵  اما کسی که به کارها و اعمال خود تکیه نمی‌کند،‏* بلکه به خدایی ایمان می‌آورد که فردی گناهکار را درستکار* می‌شمارد،‏ به سبب ایمانش درستکار* محسوب می‌شود.‏ ۶  همان طور که داوود نیز شخصی را که خدا او را بدون اعمال درستکار* می‌شمارَد،‏ خوشحال می‌خوانَد و می‌گوید:‏ ۷  ‏«خوشا به حال کسانی که خطاهایشان بخشیده و گناهانشان پوشیده* شده است؛‏ ۸  خوشا به حال کسی که یَهُوَه* ابداً گناهش را به حساب نیاوَرَد.‏»‏ ۹  آیا این خوشحالی،‏ تنها نصیب ختنه‌شدگان می‌شود یا نصیب کسانی نیز می‌شود که ختنه نشده‌اند؟‏ زیرا چنان که گفتیم:‏ «ابراهیم به سبب ایمانش درستکار* شمرده شد.‏» ۱۰  اما او در چه وضعی بود که به سبب ایمانش درستکار* شمرده شد؟‏ آیا این پس از ختنه شدنش بود،‏ یا پیش از آن؟‏ البته پیش از ختنه شدنش بود،‏ نه پس از آن.‏ ۱۱  نشانهٔ ختنه به او داده شد تا مُهری* باشد بر این که درستکار* شمرده شده است و آن هم از طریق ایمانی که پیش از ختنه شدن داشت.‏ او بدین ترتیب پدر همهٔ کسانی شده است که بدون ختنه ایمان می‌آورند تا درستکار* شمرده شوند.‏ ۱۲  او پدر همهٔ ختنه‌شدگان نیز است،‏ یعنی پدر کسانی که نه تنها به ختنه پای‌بندند،‏ بلکه در طریق ایمان هم گام برمی‌دارند؛‏ ایمانی که پدرمان ابراهیم پیش از ختنه شدنش داشت.‏ ۱۳  از راه شریعت نبود که به ابراهیم یا نسل او وعده داده شد که وارث یک دنیا* خواهند شد،‏ بلکه از راه درستکار* شمرده شدن بر پایهٔ ایمان بود؛‏ ۱۴  زیرا اگر کسانی که به شریعت پای‌بندند وارث باشند،‏ ایمان بی‌فایده می‌شود و وعده باطل شده است.‏ ۱۵  در واقع شریعت موجب غضب می‌شود،‏ اما جایی که شریعت نباشد،‏ تخطّی از شریعت هم نیست.‏ ۱۶  از این رو،‏ به سبب ایمان ابراهیم بود که وعده به او داده شد تا با دادن وعده،‏ لطف الٰهی آشکار شود و تحقق آن برای تمام نسلش تضمین گردد؛‏ نه تنها برای کسانی که به شریعت پای‌بندند،‏ بلکه همچنین برای کسانی که ایمانی همچون ایمان ابراهیم دارند که پدر همهٔ ماست.‏ ۱۷  ‏(‏چنان که نوشته شده است:‏ «من تو را پدر قوم‌های بسیار ساخته‌ام.‏»)‏ تحقق این وعده در حضور خدا تضمین شد؛‏ خدایی که ابراهیم به او ایمان داشت،‏ همان که مردگان را زنده می‌سازد و در مورد اموری که تحقق نیافته است،‏ چنان سخن می‌گوید که گویی تحقق یافته است.‏* ۱۸  با این که ظاهراً جای امیدی نبود،‏ ابراهیم بر پایهٔ امید خود ایمان داشت که پدر قوم‌های بسیار شود،‏ همان طور که به او گفته شده بود:‏ «نسل تو چنین خواهد بود.‏» ۱۹  از آنجا که او حدود ۱۰۰ سال داشت،‏ می‌دانست که بدنش تقریباً مرده است و رَحِم مردهٔ سارا دیگر قادر به تولید فرزند نیست.‏ با وجود این،‏ در ایمان خود ضعیف نشد.‏ ۲۰  آری،‏ به خاطر وعدهٔ خدا،‏ از خود بی‌ایمانی نشان نداد و شک نکرد،‏ بلکه ایمانش او را قوی ساخته،‏ خدا را جلال داد ۲۱  و اطمینان کامل داشت که خدا قادر است به آنچه وعده داده است،‏ وفا کند.‏ ۲۲  از همین رو،‏ به سبب ایمانش «درستکار* شمرده شد.‏»‏ ۲۳  اما عبارتِ «شمرده شد،‏» تنها به خاطر او نوشته نشد،‏ ۲۴  بلکه به خاطر ما نیز نوشته شد تا ما هم درستکار* شمرده شویم؛‏ زیرا به خدایی ایمان داریم که سَرورمان عیسی را از مردگان برخیزانید.‏ ۲۵  عیسی به خاطر خطاهای ما تسلیم مرگ گردید و سپس از مردگان برخیزانده شد تا ما درستکار* شمرده شویم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «عادل».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «عادل».‏
تحت‌اللفظی:‏ «کسی که کار نمی‌کند».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «بخشیده».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «تأییدی؛‏ ضمانتی».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «وارث دنیایی جدید».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا احتمالاً:‏ «همان که مردگان را زنده می‌سازد و نیستی‌ها را به هستی فرا می‌خواند».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏