مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدس

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدس
عیسی با بچه‌ها صحبت می‌کند

این کتابی از داستانهای حقیقی است. این داستانها از کتاب مقدس که مشهورترین کتاب جهان است برداشته شده‌اند. داستانها تاریخ جهان را از زمانی که خدا آفرینش جهان را آغاز کرد تا روزگار کنونی در اختیار ما قرار می‌دهند. این داستانها حتی از وعده‌های خدا و اینکه در آینده چه خواهد کرد، خبر می‌دهند.

این کتاب به شما ایده می‌دهد که محتویات کتاب مقدس چیست. این کتاب درباره مردمانی که در روزگار کتاب مقدس زندگی کردند و کارهایی که انجام دادند، خبر می‌دهد. آن همچنین امید عالی زندگی ابدی را در بهشت زمینی نشان می‌دهد که خدا آن را به انسانها داده است.

این کتاب شامل ۱۱۶ داستان است. این داستانها در هشت بخش گروهبندی شده‌اند. صفحه اول هر بخش به طور مختصر نشان می‌دهد که آن بخش چه دربر دارد. داستانها بر حسب اتفاقاتی که به ترتیب زمان در تاریخ رخ داده‌اند در کتاب قرار داده شده‌اند. این به شما کمک می‌کند تا یاد بگیرید که وقایع، در ارتباط با رویدادهای دیگر در چه زمانی از تاریخ اتفاق افتاده‌اند.

این داستانها به زبان ساده بیان شده‌اند. بسیاری از شما کودکان می‌توانید خودتان آنها را بخوانید. شما والدین پی‌خواهید برد که کودکان کوچک شما خوشحال خواهند شد که این داستانها را بارها و بارها برای آنان بخوانید. شما درخواهید یافت که این کتاب علاقه افراد پیر و جوان را به طور یکسان جلب می‌کند.

آیات مرجعی کتاب مقدس در پایان هر داستان داده شده‌اند. شما را تشویق می‌کنیم این قسمتها را که داستانها بر اساس آنها قرار دارند از کتاب مقدس بخوانید.

در این کتاب اقتباسات از کتاب مقدس به صورت ترجمه آزاد است. متنها به زبان ساده نوشته شده است به طوری که کودکان بتوانند مفهوم آن را درک کنند. آیات مندرج در پایان هر داستان به منبع آن از کتاب مقدس اشاره می‌کند.