بخش ۱ از آفرینش تا توفان

بخش ۲ از توفان تا رهایی از مصر

بخش ۳ از بیرون آمدن از مصر تا اولین پادشاه اسرائیل

بخش ۴ از اولین پادشاه اسرائیل تا اسارت در بابل

بخش ۵ از اسارت در بابل تا بازسازی دیوارهای اورشلیم

بخش ۶ از تولد عیسی تا مرگش

بخش ۷ از رستاخیز عیسی تا زندانی شدن پولس

بخش ۸ آنچه کتاب مقدس پیشگویی می‌کند به حقیقت می‌پیوندد