به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

داستان ۱۰۵: انتظار در اورشلیم

داستان ۱۰۵: انتظار در اورشلیم

این مردمی که در اینجا هستند پیروان عیسی می‌باشند. آنها از او اطاعت کردند و در اورشلیم ماندند. در حالی که همگی با هم منتظر هستند، صدایی بلند تمام خانه را پر می‌کند. آن صدا شبیه صدای وزش بادی شدید می‌باشد. و بعد زبانه‌های آتشین شروع به ظاهر شدن بر سر هر کدام از شاگردان می‌کنند. آیا آتشی را که بالای سر هر کدام از آنهاست می‌بینی‌؟ معنی تمام اینها چیست‌؟

روح‌القدس بر شاگردان در قرن اول

این معجزه است! عیسی نزد پدرش به آسمان برمی‌گردد، و روح‌القدس خدا را بر پیروانش می‌ریزد. آیا می‌دانی این روح باعث می‌شود که آنها چه بکنند؟ آنها همگی شروع به صحبت به زبانهای مختلف می‌کنند.

مردم بسیاری در اورشلیم صدایی را که شبیه صدای وزیدن باد شدید است، می‌شنوند، و همگی می‌آیند تا ببینند که چه اتفاقی افتاده است. بعضی از مردم از ملتهای دیگری هستند که برای جشن اسرائیلی پنطیکاست به اینجا آمده‌اند. چقدر برای این مسافران تعجب‌آور است! آنها می‌شنوند که شاگردان به زبانهای خود آنها درباره چیزهای شگفت‌انگیزی که خدا انجام داده است صحبت می‌کنند.

مسافران می‌گویند:‏ ‹این مردم همگی اهل جلیل هستند. پس چطور ممکن است بتوانند به زبانهای مختلف سرزمینهای ما سخن بگویند؟›

اکنون پطرس می‌ایستد تا برای آنها توضیح دهد. او با صدای بلند به مردم می‌گوید که چطور عیسی کشته شد و یهوه او را از مردگان برخیزانید. پطرس می‌گوید:‏ ‹اکنون عیسی در آسمان و در دست راست خدا است، و روح‌القدس موعود را ریخته است. به این دلیل است که شما این معجزات را دیده و شنیده‌اید.›

خوب، وقتی که پطرس این چیزها را می‌گوید، بسیاری از مردم از کاری که برای عیسی شده است، احساس تأسف می‌کنند. آنها می‌پرسند:‏ ‹ما چه باید بکنیم‌؟› پطرس به ایشان می‌گوید:‏ ‹شما باید طریق زندگیتان را عوض کنید و تعمید بگیرید.› پس در همان روز در حدود ۳۰۰۰ نفر تعمید می‌گیرند و پیروان عیسی می‌شوند.

اعمال ۲:‏۱-‏۴۷ .پرسش‌‌ها

 • همان طور که در تصویر می‌بینیم برای پیروان عیسی که در اورشلیم منتظر هستند چه روی می‌دهد؟
 • مسافرانی که به اورشلیم آمده‌اند از چه چیز متعجب می‌شوند؟
 • پطرس برای مردم چه موضوعی را توضیح می‌دهد؟
 • بعد از اینکه مردم سخنان پطرس را می‌شنوند چه احساسی دارند و پطرس به آن‌ها چه می‌گوید؟
 • در روز پنطیکاست ۳۳ د.م. چند نفر تعمید می‌گیرند؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • اعمال ۲:‏۱-‏۴۷ را بخوانید.

  پطرس در اعمال ۲:‏۲۳، ۳۶ چگونه نشان می‌دهد که ملت اسرائیل موجب قتل عیسی بود؟ (۱ تسا ۲:‏۱۴، ۱۵)

  پطرس با استفاده از آیات کتاب مقدس چه روش استدلال خوبی را به جای گذاشت‌؟ ( اعما ۲:‏۱۶، ۱۷، ۲۹، ۳۱، ۳۶، ۳۹؛ کول ۴:‏۶)

  چگونه پطرس از اولین «کلیدهای ملکوت آسمان» استفاده نمود همان طور که عیسی به او وعده داده بود؟ ( اعما ۲:‏۱۴، ۲۲-‏۲۴، ۳۷، ۳۸؛ مت ۱۶:‏۱۹)