به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان ۱۰۴: عیسی به آسمان برمی‌گردد

داستان ۱۰۴: عیسی به آسمان برمی‌گردد

در طی مدتی عیسی چندین بار خودش را به پیروانش ظاهر می‌سازد. یک بار در حدود ۵۰۰ نفر از شاگردانش او را می‌بینند. وقتی عیسی به آنها ظاهر می‌شود، آیا می‌دانی درباره چه چیزی با آنها صحبت می‌کند؟ درباره ملکوت خدا. یهوه عیسی را به زمین فرستاد تا درباره ملکوت تعلیم دهد. و او پیوسته این کار را حتی بعد از رستاخیز از مرگ هم ادامه می‌دهد.

عیسی به آسمان برمی‌گردد

آیا به یاد داری که ملکوت خدا چیست‌؟ بلی، ملکوت حکومت واقعی خدا در آسمان است، و عیسی کسی است که خدا او را به عنوان پادشاه انتخاب کرده است. همان طوری که یاد گرفتیم، عیسی با سیر کردن گرسنگان، شفا دادن بیماران و حتی برخیزانیدن مردگان به زندگی، نشان داد که چه پادشاه عالی خواهد بود!

بنابراین وقتی که عیسی به عنوان پادشاه در آسمان برای هزار سال حکومت کند، زمین به چه شکلی خواهد بود؟ بلی، تمامی زمین به بهشتی زیبا تبدیل خواهد شد. دیگر جنگ، یا جنایت، یا بیماری، و حتی مرگ هم وجود نخواهد داشت. ما می‌دانیم که این حقیقت دارد، چون خدا زمین را ساخت تا بهشتی بشود که مردم از آن لذت ببرند. به این دلیل است که او در ابتدا باغ عدن را ساخت. و عیسی مواظب خواهد بود تا خواسته خدا سرانجام واقع شود.

اکنون موقع آن است که عیسی به آسمان برگردد. برای ۴۰ روز عیسی به طور مداوم خودش را به شاگردانش نشان داده است. بنابراین آنها مطمئن می‌شوند که او دوباره زنده است. ولی پیش از آنکه شاگردانش را ترک کند، به آنها می‌گوید:‏ ‹تا بدست آوردن روح‌القدس در اورشلیم بمانید.› روح‌القدس، نیروی فعال خداست، مانند وزش باد، که به پیروان خدا در انجام اراده‌اش کمک می‌کند. سرانجام، عیسی می‌گوید:‏ ‹شما باید درباره من به دورترین نقاط زمین موعظه کنید.›

بعد از اینکه عیسی این را می‌گوید، چیز حیرت‌انگیزی رخ می‌دهد. همان طوری که در اینجا می‌بینی، او شروع به بالا رفتن به سوی آسمان می‌کند. سپس ابری او را از نظر پنهان می‌سازد، و شاگردان دیگر عیسی را نمی‌بینند. عیسی به آسمان می‌رود، و از آنجا شروع به حکومت بر پیروانش بر روی زمین می‌کند.

شاگردان به آسمان نگاه می‌کنند

۱ قرنتیان ۱۵:‏۳-‏۸؛ مکاشفه ۲۱:‏۳، ۴؛ اعمال ۱:‏۱-‏۱۱ .پرسش‌‌ها

 • یک بار چند نفر از شاگردانش عیسی را می‌بینند و او در چه موردی با آن‌ها صحبت می‌کند؟
 • ملکوت خدا چیست و هنگامی که عیسی به عنوان پادشاه این ملکوت برای هزار سال حکومت می‌کند زندگی بر روی کره زمین به چه شکل خواهد بود؟
 • عیسی چند روز خود را به شاگردانش نشان داده است‌؟ ولی اکنون باید چه کند؟
 • عیسی قبل از اینکه شاگردانش را ترک کند به آن‌ها چه می‌گوید؟
 • همان طور که در این تصویر می‌بینیم برای عیسی چه اتفاقی می‌افتد و او چگونه از نظر پنهان می‌شود؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • اول قرنتیان ۱۵:‏۳-‏۸ را بخوانید.

  پولس رسول چرا با اطمینان کامل به رستاخیز عیسی اشاره می‌کند و امروزه مسیحیان می‌توانند در مورد چه موضوعاتی با اطمینان کامل صحبت کنند؟ (۱ قر ۱۵:‏۴، ۷، ۸؛ اشع ۲:‏۲، ۳؛ مت ۲۴:‏۱۴؛ ۲ تیمو ۳:‏۱-‏۵)

 • اعمال ۱:‏۱-‏۱۱ را بخوانید.

  همان طور که در اعمال ۱:‏۸ پیشگویی شده بود، کار موعظه چطور گسترش پیدا کرده بود؟ ( اعمال ۶:‏۷؛ ۹:‏۳۱؛ ۱۱:‏۱۹-‏۲۱؛ کول ۱:‏۲۳)