به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

بخش ۷: از رستاخیز عیسی تا زندانی شدن پولس

بخش ۷: از رستاخیز عیسی تا زندانی شدن پولس

عیسی در روز سوم بعد از مرگش رستاخیز یافت. در آن روز او پنج بار به صورتهای مختلف به پیروانش ظاهر شد. عیسی ۴۰ روز پیوسته به آنها ظاهر می‌شد. سپس در حالی که برخی از شاگردانش تماشا می‌کردند، عیسی به آسمان صعود کرد. ده روز بعد از آن خدا روح‌القدس را بر روی پیروان عیسی که در اورشلیم منتظر بودند، ریخت.

سپس، دشمنان خدا رسولان را به زندان انداختند، اما فرشته‌ای آنها را آزاد کرد. استیفان شاگرد، به وسیله مخالفان سنگسار شد و مرد. ولی ما یاد می‌گیریم که چطور عیسی یکی از همین مخالفان را انتخاب کرد تا خادم مخصوصش شود، و او پولس رسول شد. سپس، سه سال و نیم بعد از مرگ عیسی، خدا پطرس رسول را فرستاد تا به کرنیلیوس غیر یهودی و خانواده‌اش موعظه کند.

در حدود ۱۳ سال بعد، پولس اولین سفر موعظه‌ای خود را آغاز کرد. در سفر دومش، تیموتاؤس به پولس ملحق شد. ما یاد می‌گیریم که چطور پولس و همسفرانش اوقات هیجان‌انگیز بسیاری در خدمت به خدا داشتند. سرانجام، پولس در روم به زندان انداخته شد. دو سال بعد آزاد گردید، اما مدتی بعد دوباره زندانی و کشته شد. حوادث بخش ۷ در طی مدتی حدود ۳۲ سال اتفاق افتاد.

نوری سولس را نابینا می‌کند