به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

درس ۸۹: عیسی معبد را پاکسازی می‌کند

درس ۸۹: عیسی معبد را پاکسازی می‌کند

در اینجا عیسی واقعاً خشمگین به نظر می‌رسد، این طور نیست‌؟ آیا می‌دانی چرا اینقدر خشمگین است‌؟ به دلیل اینکه افرادی که در معبد خدا در اورشلیم می‌باشند، بسیار طمعکار هستند. آنها سعی می‌کنند از مردمی که برای پرستش خدا به این مکان آمده‌اند، پول زیادی درآورند.

عیسی میزهای صرافان را واژگون می‌کند

آیا این گاوهای جوان و گوسفندان و کبوتران را می‌بینی‌؟ خوب، این اشخاص، این حیوانات را درست در همین جا، در معبد می‌فروشند. آیا می‌دانی چرا؟ زیرا که اسرائیلیان به پرندگان و حیوانات احتیاج دارند تا برای خدا قربانی کنند.

قانون خدا می‌گفت، وقتی که یک اسرائیلی خطایی می‌کرد، می‌بایستی یک قربانی برای خدا بگذراند. و مواقع دیگری هم بود که اسرائیلیان بایستی قربانی می‌گذراندند. ولی یک اسرائیلی از کجا می‌توانست پرندگان و حیوانات را تهیه کند تا برای خدا قربانی کند؟

بعضی از اسرائیلیان پرندگان و حیوانات داشتند. پس می‌توانستند آنها را قربانی کنند. اما بسیاری از اسرائیلیان حیوان یا پرنده‌ای نداشتند. و دیگران آنقدر دور از اورشلیم زندگی می‌کردند که نمی‌توانستند یکی از حیواناتشان را به معبد بیاورند. بنابراین، مردم به اینجا می‌آمدند و حیوانات و یا پرندگان مورد احتیاجشان را می‌خریدند. اما این افراد پول زیادی از مردم می‌گرفتند. آنها مردم را گول می‌زدند. گذشته از اینها، آنها نبایست درست اینجا، در معبد خدا آنها را بفروشند.

این چیزی است که عیسی را خشمگین می‌کند. پس او میزهای پول این افراد را برمی‌گرداند و سکه‌های آنها را پخش می‌کند. همچنین، از طناب شلاقی درست می‌کند و حیوانات را از معبد بیرون می‌راند. او به اشخاصی که کبوتر می‌فروشند دستور می‌دهد:‏ ‹اینها را از اینجا بیرون ببرید! خانه پدر مرا محل پول درآوردن نکنید.›

چند نفر از پیروان عیسی اینجا در معبد اورشلیم با او هستند. آنها از دیدن کاری که عیسی می‌کند، تعجب می‌کنند. سپس جایی را در کتاب مقدس به یاد می‌آورند که درباره پسر خدا می‌گوید:‏ ‹محبت به خانه خدا مانند آتش در او شعله‌ور است.›

هنگامی که عیسی برای عید فصح اینجا در اورشلیم است، معجزات بسیاری انجام می‌دهد. سپس عیسی یهودیه را ترک می‌کند و سفر بازگشت به جلیل را آغاز می‌کند. اما در سر راهش از منطقه سامره عبور می‌کند. بگذار ببینیم در آنجا چه اتفاقی می‌افتد.

یوحنا ۲:‏۱۳-‏۲۵؛ ۴:‏۳، ۴.پرسش‌‌ها

  • چرا اشخاصی در معبد حیوانات را می‌فروشند؟
  • چه چیزی عیسی را خشمگین می‌کند؟
  • همان طوری که در تصویر می‌بینیم، عیسی چه کار می‌کند و به مردانی که کبوتر می‌فروشند چه دستوری می‌دهد؟
  • وقتی که پیروان عیسی کار او را می‌بینند چه چیزی را به یاد می‌آورند؟
  • عیسی در راه بازگشت به جلیل از چه منطقه‌ای عبور می‌کند؟

پرسش تکمیلی

  • یوحنا ۲:‏۱۳-‏۲۵ را بخوانید.

    بررسی رفتار عیسی با صرافان در معبد، چه نکته‌ای را در مورد فعالیت‌های تجاری در سالن جماعت به ما خاطرنشان می‌سازد؟ ( یو ۲:‏۱۵، ۱۶؛ ۱ قر ۱۰:‏۲۴، ۳۱-‏۳۳)