به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

داستان ۹۸: بر کوه زیتون

داستان ۹۸: بر کوه زیتون

عیسی بر روی کوه زیتون است. و چهار مردی که همراه او هستند رسولانش می‌باشند. نامهای این رسولان عبارتند از، دو برادر به نامهای اندریاس و پطرس و همچنین دو برادر به نامهای یعقوب و یوحنا. ساختمانی را که می‌توانی از دور ببینی، معبد خدا در اورشلیم است.

از زمانی که عیسی سوار بر کره الاغ وارد اورشلیم شد، دو روز می‌گذرد. روز سه‌شنبه است. صبح، اول وقت عیسی در معبد بود. در آنجا کاهنان سعی کردند عیسی را بگیرند و بکشند. اما آنها ترسیدند این کار را بکنند، چون مردم عیسی را دوست دارند.

عیسی و رسولانش

عیسی آن رهبران مذهبی را صدا زد:‏ ‹شما ای مارها و فرزندان مارها.› سپس عیسی گفت که خدا آنها را به دلیل کارهای بدی که کرده‌اند، مجازات خواهد کرد. پس از آن عیسی به بالای کوه زیتون رفت، و بعد این چهار رسول از او سؤالهایی کردند. آیا می‌دانی آنها از عیسی چه می‌پرسند؟

رسولان دارند درباره چیزهای آینده سؤال می‌کنند. آنها می‌دانند که عیسی به تمام بدیهای دنیا پایان خواهد داد. اما می‌خواهند بدانند که چه وقت این اتفاق خواهد افتاد، و چه وقت عیسی برای حکمرانی به عنوان پادشاه دوباره خواهد آمد؟

عیسی می‌داند که وقتی او دوباره بیاید پیروانش بر روی زمین وی را نخواهند دید. دلیل آن این است که او در آسمان خواهد بود، و آنها نخواهند توانست او را در آنجا ببینند. بنابراین عیسی به شاگردانش بعضی از چیزهایی را می‌گوید که هنگام حکمرانی او در آسمان به عنوان پادشاه، بر روی زمین اتفاق خواهد افتاد. بعضی از این چیزها چه هستند؟

عیسی می‌گوید که جنگهای بزرگ روی خواهد داد، مردم زیادی بیمار و گرسنه خواهند بود، جنایات بسیار بدی روی خواهند داد، و زلزله‌های بزرگ پدید خواهد آمد. همچنین عیسی می‌گوید که بشارت درباره ملکوت خدا در همه جای زمین موعظه خواهد شد. آیا وقوع این چیزها را در زمان ما دیده‌ای‌؟ بلی! و به این ترتیب می‌توانیم مطمئن باشیم که عیسی اکنون در آسمان حکمرانی می‌کند. بزودی او به تمام بدیهای روی زمین پایان خواهد داد.

متی ۲۱:‏۴۶؛ ۲۳:‏۱-‏۳۹؛ ۲۴:‏۱-‏۱۴؛ مرقس ۱۳:‏۳-‏۱۰.پرسش‌‌ها

 • در این تصویر کدام یک از مردان عیسی است و چه کسانی با او هستند؟
 • رهبران مذهبی سعی کردند با عیسی در معبد چه کنند و او به آن‌ها چه گفت‌؟
 • رسولان عیسی از او چه سؤال می‌کنند؟
 • چرا عیسی به شاگردانش بعضی از چیزهایی را می‌گوید که هنگام حکمرانی او در آسمان به عنوان پادشاه، بر روی زمین اتفاق خواهد افتاد؟
 • قبل از اینکه عیسی تمامی بدی‌ها را از روی زمین بردارد، او گفت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • متی ۲۳:‏۱-‏۳۹ را بخوانید.

  با وجود اینکه درجات و عناوین برای اشخاص در آیات کتاب مقدس استفاده شده است، سخنان عیسی در متی ۲۳:‏۸-‏۱۱ چه نکته‌ای را در استفاده از این عناوین در جماعت مسیحی نشان می‌دهد؟ ( اعما ۲۶:‏۲۵؛ روم ۱۳:‏۷؛ ۱ پطر ۲:‏۱۳، ۱۴)

  فریسیان چگونه با اعمال خود سعی می‌کردند از مسیحی شدن مردم جلوگیری نمایند و در روزگار ما رهبران مذهبی چه شیوه مشابهی را به کار می‌بندند؟ ( مت ۲۳:‏۱۳؛ لو ۱۱:‏۵۲؛ یو ۹:‏۲۲؛ ۱۲:‏۴۲؛ ۱ تسا ۲:‏۱۶)

 • متی ۲۴:‏۱-‏۱۴ را بخوانید.

  متی ۲۴:‏۱۳ بر اهمیت ایستادگی و بردباری چگونه تأکید می‌کند؟

  واژه «انتها» در متی ۲۴:‏۱۳ به چه معناست‌؟ ( مت ۱۶:‏۲۷؛ روم ۱۴:‏۱۰-‏۱۲؛ ۲ قر ۵:‏۱۰)

 • مرقس ۱۳:‏۳-‏۱۰ را بخوانید.

  چه موضوعی در مرقس ۱۳:‏۱۰ بیانگر آن است که باید وقت را دریابیم و بشارت دهیم و سخنان عیسی چگونه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ ( روم ۱۳:‏۱۱، ۱۲؛ ۱ قر ۷:‏۲۹-‏۳۱؛ ۲ تیمو ۴:‏۲)