به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

داستان ۹۴: او بچه‌های کوچک را خیلی دوست دارد

داستان ۹۴: او بچه‌های کوچک را خیلی دوست دارد

به عیسی که در اینجا پسر کوچکی را در بغل گرفته است، نگاه کن. می‌توان گفت که عیسی واقعاً به کودکان توجه دارد. افرادی که در حال تماشا هستند، رسولان او می‌باشند. عیسی به آنها چه می‌گوید؟ بگذار ببینیم.

هم اکنون عیسی و رسولانش از سفری طولانی برگشته‌اند. در بین راه رسولان با یکدیگر جر و بحث می‌کردند. بنابراین بعد از سفر، عیسی از آنها می‌پرسد:‏ ‹بین راه درباره چه موضوعی جر و بحث می‌کردید؟› در حقیقت، عیسی می‌داند که آنها درباره چه چیز جر و بحث می‌کردند. ولی او این را می‌پرسد تا ببیند که آیا رسولان به او خواهند گفت، یا نه.

عیسی و یک کودک

رسولان جواب نمی‌دهند، چون در راه آنها درباره اینکه کدام یک از آنها بزرگترین است، بحث می‌کردند. بعضی از رسولان می‌خواهند مهمتر از دیگران باشند. چطور عیسی به آنها خواهد گفت که میل به بزرگتر بودن درست نیست‌؟

او پسر کوچکی را صدا می‌زند، و در مقابل آنها می‌ایستاند. سپس به شاگردانش می‌گوید:‏ ‹می‌خواهم این را حتماً بدانید که تا عوض نشوید و مانند کودکان نشوید، هرگز به ملکوت خدا داخل نخواهید شد. بزرگترین شخص در آسمان کسی است که مانند این کودک شود.› آیا می‌دانی چرا عیسی این را گفت‌؟

خوب، کودکان کوچک، نگران این نیستند که بزرگتر و یا مهمتر از دیگران باشند. بنابراین رسولان باید یاد بگیرند که از این لحاظ مانند کودکان باشند، و بر سر بزرگ و یا مهم بودن دعوا نکنند.

مواقع دیگری هم هست که عیسی نشان می‌دهد، چقدر به کودکان توجه دارد. چند ماه بعد بعضی از مردم فرزندانشان را به دیدن عیسی می‌آورند. رسولان سعی می‌کنند که آنها را دور نگه دارند. ولی عیسی به رسولان می‌گوید:‏ ‹بگذارید کودکان نزد من بیایند و مانع آنها نشوید، چون ملکوت خدا به اشخاصی مانند آنها تعلق دارد.› سپس عیسی کودکان را به آغوش می‌کشد، و آنها را برکت می‌دهد. آیا این عالی نیست که بدانیم عیسی کودکان را دوست دارد؟

متی ۱۸:‏۱-‏۴؛ ۱۹:‏۱۳-‏۱۵؛ مرقس ۹:‏۳۳-‏۳۷؛ ۱۰:‏۱۳-‏۱۶.پرسش‌‌ها

 • در راه برگشت از سفری طولانی رسولان عیسی در مورد چه چیزی جروبحث می‌کردند؟
 • عیسی چرا پسری کوچک را صدا می‌زند و او را در مقابل رسولانش می‌ایستاند؟
 • رسولان از چه لحاظ باید مثل کودکان باشند؟
 • چند ماه بعد چگونه عیسی نشان می‌دهد که کودکان را دوست دارد؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • متی ۱۸:‏۱-‏۴ را بخوانید.

  عیسی چرا از مثل و تشبیه برای تعلیم مردم استفاده می‌کرد؟ ( مت ۱۳:‏۳۴، ۳۶؛ مر ۴:‏۳۳، ۳۴)

 • متی ۱۹:‏۱۳-‏۱۵ را بخوانید.

  اگر می‌خواهیم در برکات ملکوت سهمی داشته باشیم باید کدام خصوصیات کودکان را سرمشق خود قرار دهیم‌؟ ( مز ۲۵:‏۹؛ ۱۳۸:‏۶؛ ۱ قر ۱۴:‏۲۰)

 • مرقس ۹:‏۳۳-‏۳۷ را بخوانید.

  عیسی در ارتباط با کسب مقام و منصب چه درسی به شاگردانش داد؟ ( مرق ۹:‏۳۵؛ مت ۲۰:‏۲۵، ۲۶؛ غلا ۶:‏۳؛ فیل ۲:‏۵-‏۸)

 • مرقس ۱۰:‏۱۳-‏۱۶ را بخوانید.

  عیسی دلسوزی و محبت خود را چگونه ابزار می‌داشت و پیران مسیحی از این نمونه چه می‌توانند بیاموزند؟ ( مرق ۶:‏۳۰-‏۳۴؛ فیل ۲:‏۱-‏۴؛ ۱ تیمو ۴:‏۱۲)