به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

داستان ۹۱: عیسی بر روی کوهی تعلیم می‌دهد

داستان ۹۱: عیسی بر روی کوهی تعلیم می‌دهد

عیسی را که در اینجا نشسته است، ببین. او به همه این مردم بر روی کوهی در جلیل تعلیم می‌دهد. آنهایی که نزدیکتر به او نشسته‌اند شاگردانش هستند. او ۱۲ نفر از آنها را انتخاب کرده است، تا رسولانش باشند. رسولان، شاگردان مخصوص عیسی هستند. آیا نامهای آنها را می‌دانی‌؟

عیسی تعلیم می‌دهد

شمعون پطرس و برادرش اندریاس آنجا هستند، بعد یعقوب و یوحنا که آنها هم برادرند، دیده می‌شوند. رسول دیگری هم به نام یعقوب هست. و یکی دیگر هم به نام شمعون. دو رسول دیگر در آنجا هستند که نامشان یهودا است. یکی یهودای اسخریوطی و یهودای دیگر که تدی هم نامیده می‌شود. بعد فیلپس و نتنائیل (که برتولما هم خوانده می‌شود) و متی و توما.

بعد از برگشتن از سامره، عیسی برای اولین بار شروع به موعظه کرد:‏ ‹ملکوت آسمان نزدیک است.› آیا می‌دانی این ملکوت چیست‌؟ این حکومت واقعی خداست. عیسی پادشاه آن است. او از آسمان حکومت خواهد کرد و صلح را بر زمین خواهد آورد. سراسر زمین به وسیله ملکوت خدا به یک بهشت زیبا تبدیل خواهد شد.

اینجا عیسی به مردم درباره ملکوت تعلیم می‌دهد. او توضیح می‌دهد که ‹شما باید این گونه دعا کنید:‏ ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.› بسیاری از مردم این دعا را ‹دعای خداوند› می‌خوانند. سایرین آن را ‹ای پدر ما› می‌نامند. آیا می‌توانی تمام این دعا را بخوانی‌؟

همچنین عیسی به مردم یاد می‌دهد که چطور باید با یکدیگر رفتار کنند. او می‌گوید:‏ ‹کاری را برای دیگران بکنید که می‌خواهید آنها برای شما بکنند.› آیا دوست نداری دیگران با تو با مهربانی رفتار کنند؟ پس، عیسی می‌گوید که ما باید با مردم دیگر مهربان باشیم. آیا این عالی نخواهد بود، وقتی که در بهشت زمینی همه مردم با یکدیگر مهربان باشند؟

متی بابهای ۵ تا ۷؛ ۱۰:‏۱-‏۴.پرسش‌‌ها

 • عیسی در کجا تعلیم می‌دهد و نزدیک او چه کسانی نشسته‌اند؟
 • نام ۱۲ رسول عیسی چیست‌؟
 • ملکوتی که عیسی در باره آن موعظه می‌کند، چیست‌؟
 • عیسی به مردم در باره دعا کردن چه تعلیمی می‌دهد؟
 • عیسی به مردم می‌گوید، چطور باید با یکدیگر رفتار کنند؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • متی ۵:‏۱-‏۱۲ را بخوانید.

  از چه طرقی می‌توانیم نشان دهیم که به نیازهای روحانی خود واقفیم‌؟ ( مت ۵:‏۳؛ روم ۱۰:‏۱۳-‏۱۵؛ ۱ تیمو ۴:‏۱۳، ۱۵، ۱۶)

 • متی ۵:‏۲۱-‏۲۶ را بخوانید.

  چگونه متی ۵:‏۲۳، ۲۴ نشان می‌دهد که رفتار ما با برادرانمان بر رابطه‌مان با یهوه تأثیر می‌گذارد؟ ( مت ۶:‏۱۴، ۱۵؛ مز ۱۳۳:‏۱؛ کول ۳:‏۱۳؛ ۱ یو ۴:‏۲۰)

 • متی ۶:‏۱-‏۸ را بخوانید.

  در مورد تظاهر به پارسایی مسیحیان باید از چه اعمال و رفتاری اجتناب کنند؟ ( لو ۱۸:‏۱۱، ۱۲؛ ۱ قر ۴:‏۶، ۷؛ ۲ قر ۹:‏۷)

 • متی ۶:‏۲۵-‏۳۴ را بخوانید.

  عیسی به ما در مورد لزوم اعتماد به یهوه برای تأمین مایحتاج زندگی چه درسی می‌دهد؟ ( خرو ۱۶:‏۴؛ مز ۳۷:‏۲۵؛ فیل ۴:‏۶)

 • متی ۷:‏۱-‏۱۱ را بخوانید.

  تشبیه روشن و صریح عیسی در متی ۷:‏۵، چه درسی به ما می‌دهد؟ ( امث ۲۶:‏۱۲؛ روم ۲:‏۱؛ ۱۴:‏۱۰؛ یعقو ۴:‏۱۱، ۱۲)