مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان ۶۵: پادشاهی تقسیم می‌شود

داستان ۶۵: پادشاهی تقسیم می‌شود

آیا می‌دانی چرا این مرد ردایش را تکه تکه می‌کند؟ یهوه به او فت که این کار را بکند. این مرد اخیا، پیامبر خدا است. آیا می‌دانی پیامبر کیست‌؟ او کسی است که خدا به او می‌گوید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

اخیا و یربعام

در اینجا، اخیا در حال صحبت کردن با یربعام است. یربعام مردی است که سلیمان او را برای انجام قسمتی از کارهای ساختمانی گماشته بود. وقتی اخیا یربعام را اینجا در جاده می‌بیند، کار عجیبی می‌کند. او ردای تازه‌ای را که پوشیده است، بیرون می‌آورد و آن را ۱۲ تکه می‌کند. و به یربعام می‌گوید:‏ ‹۱۰ تکه را برای خودت بردار.› آیا می‌دانی چرا اخیا ۱۰ تکه را به یربعام می‌دهد؟

اخیا توضیح می‌دهد که یهوه قصد دارد سلطنت را از سلیمان بگیرد. او می‌گوید که یهوه ۱۰ سبط را به یربعام خواهد داد. یعنی برای پسر سلیمان، رحبعام فقط دو سبط برای سلطنت باقی خواهد ماند.

وقتی سلیمان سخنان اخیا به یربعام را می‌شنود، بسیار خشمگین می‌شود. او سعی می‌کند یربعام را بکشد. اما یربعام به مصر فرار می‌کند. بعد از مدتی سلیمان می‌میرد. او ۴۰ سال پادشاهی کرد، ولی اکنون پسرش رحبعام پادشاه شده است. در مصر یربعام از مرگ سلیمان با خبر می‌شود، بنابراین به اسرائیل باز می‌گردد.

رحبعام پادشاه خوبی نیست. او به مردم حتی بیشتر از پدرش سلیمان ظلم می‌کند. یربعام و چند نفر از افراد مهم دیگر نزد رحبعام می‌روند و از او خواهش می‌کنند که با مردم ملایم‌تر رفتار کند. ولی رحبعام گوش نمی‌دهد. و در حقیقت، حتی ظالم‌تر از سابق می‌شود. بنابراین مردم یربعام را بر ۱۰ سبط پادشاه می‌سازند، ولی دو سبط بنیامین و یهودا رحبعام را به عنوان پادشاه خود نگه می‌دارند.

یربعام نمی‌خواهد که مردمش برای پرستش به معبد یهوه در اورشلیم بروند. پس دو گوساله طلایی می‌سازد و مردم پادشاهی اسباط دهگانه را به پرستش آنها وامی‌دارد. اندکی بعد سرزمین از جنایت و خشونت پر می‌شود.

در پادشاهی اسباط دوگانه نیز گرفتاری هست. حدود پنج سال بعد از پادشاه شدن رحبعام، پادشاه مصر به جنگ با اورشلیم می‌آید. او گنجهای زیادی از معبد خدا برمی‌دارد. بنابراین فقط برای مدت کمی، معبد به همان صورتی که ساخته شده بود باقی می‌ماند.

۱ پادشاهان ۱۱:‏۲۶-‏۴۳؛ ۱۲:‏۱-‏۳۳؛ ۱۴:‏۲۱-‏۳۱.پرسش‌‌ها

 • نام این دو مرد چیست و آن‌ها کیستند؟
 • اخیا با ردایش چه می‌کند و این عمل به چه معناست‌؟
 • سلیمان سعی می‌کند که با یـربعام چه کند؟
 • مردم چرا یـربعام را بر ده سبط پادشاه می‌سازند؟
 • یـربعام چرا دو گوساله طلایی می‌سازد و اندکی بعد چه اتفاقی برای سرزمین او می‌افتد؟
 • برای پادشاهی اسباط دوگانه و معبد یهوه در اورشلیم چه اتفاقی می‌افتد؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • اول پادشاهان ۱۱:‏۲۶-‏۴۳ را بخوانید.

  یـربعام چه خصوصیاتی داشت و اگر کاملاً مطابق قوانین خدایی عمل می‌کرد یهوه به او چه وعده‌ای داده بود؟ (۱ پاد ۱۱:‏۲۸، ۳۸)

 • اول پادشاهان ۱۲:‏۱-‏۳۳ را بخوانید.

  والدین و پیران مسیحی چه نکته‌ای را می‌توانند از رفتار ناپسند رحبعام در ارتباط با سوءاستفاده از اختیارات بیاموزند؟ (۱ پاد ۱۲:‏۱۳؛ جا ۷:‏۷؛ ۱ پطر ۵:‏۲، ۳)

  هنگامی که امروزه جوانان می‌خواهند تصمیمات مهمی را در زندگی خود اتخاذ کنند، برای دریافت راهنمای‌های قابل اطمینان باید به چه کسانی مراجعه کنند؟ (۱ پاد ۱۲:‏۶٬ ۷؛ امث ۱:‏۸٬ ۹؛ ۲ تیمو ۳:‏۱۶، ۱۷؛ عبر ۱۳:‏۷)

  چه باعث شد که یـربعام دو گوساله طلایی را برپا کند و این موضوع چگونه فقدان ایمان او به یهوه را نشان می‌دهد؟ (۱ پاد ۱۱:‏۳۷؛ ۱۲:‏۲۶-‏۲۸)

  چه کسی مردم ده سبط اسرائیل را به نافرمانی از پرستش حقیقی راهنمایی کرد؟ (۱ پاد ۱۲:‏۳۲، ۳۳)