به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان ۶۴: سلیمان معبد را می‌سازد

داستان ۶۴: سلیمان معبد را می‌سازد

داوود پیش از اینکه بمیرد، طرحهای خدا را برای ساختن معبد یهوه به سلیمان می‌دهد. سلیمان در سال چهارم سلطنتش شروع به ساختن معبد می‌کند، و ساختمان آن هفت سال و نیم طول می‌کشد. دهها هزار نفر بر روی معبد کار می‌کنند، و بنای آن هزینه بسیار زیادی می‌برد. به دلیل این که طلا و نقره زیادی در آن به کار رفته است.

معبد دو اتاق اصلی دارد، درست همان طوری که خیمه داشت. اما این اتاقها دو برابر اتاقهای خیمه هستند. سلیمان صندوق عهد را در اتاق داخلی معبد می‌گذارد، و چیزهای دیگری که در خیمه نگه داشته می‌شدند، در اتاق دیگر گذاشته می‌شوند.

وقتی معبد تمام می‌شود، جشن بزرگی برگزار می‌گردد. همان طور که در تصویر می‌بینی، سلیمان زانو می‌زند و دعا می‌کند. او به یهوه می‌گوید:‏ ‹حتی تمامی آسمان به آن بزرگی نیست که تو را در خود جای دهد چه رسد به این معبد. اما، ای خدای من، تمنا می‌کنم به دعای مردمت هنگامی که به سوی این مکان دعا می‌کنند گوش دهی.›

سلیمان پادشاه دعا می‌کند

وقتی سلیمان دعایش را تمام می‌کند، آتشی از آسمان پایین می‌آید و حیوانات قربانی شده‌ای را که تهیه شده بود، می‌سوزاند. و نوری درخشنده از طرف یهوه معبد را پر می‌سازد. این نشان می‌دهد که یهوه دارد گوش می‌دهد، و اینکه او از معبد و دعای سلیمان خشنود است. اکنون به جای خیمه، معبد مکان پرستش مردم می‌شود.

سلیمان تا مدتها به طرز حکیمانه‌ای حکومت می‌کند، و مردم شاد هستند. اما سلیمان با زنان بسیاری از کشورهایی که یهوه را نمی‌پرستیدند، ازدواج می‌کند. آیا می‌توانی یکی از آن زنان را که در حال پرستش در مقابل بت است ببینی‌؟ سرانجام، زنان سلیمان او را هم به پرستیدن خدایان دیگر وامی‌دارند. آیا می‌دانی وقتی سلیمان این کار را می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ او دیگر با مردم با مهربانی رفتار نمی‌کند. ظالم می‌شود، و مردم دیگر شاد نیستند.

سلیمان پادشاه بتی را می‌پرستد

این کار سلیمان یهوه را خشمگین می‌سازد، و او به سلیمان می‌گوید:‏ ‹من سلطنت را از دست تو خواهم گرفت و آن را به شخص دیگری خواهم داد. این را نه در زمان زندگی تو، بلکه در طی حکومت پسرت خواهم کرد. ولی تمام مردم مملکت را از پسرت نخواهم گرفت.› حال ببینیم که چطور این اتفاق می‌افتد.

۱ تواریخ ۲۸:‏۹-‏۲۱؛ ۲۹:‏۱-‏۹؛ ۱ پادشاهان ۵:‏۱-‏۱۸؛ ۲ تواریخ ۶:‏۱۲:‏-‏۴۲؛ ۷:‏۱-‏۵؛ ۱ پادشاهان ۱۱:‏۹-‏۱۳.پرسش‌‌ها

 • چه مدت طول می‌کشد تا سلیمان ساختمان معبد را تمام کند و چرا بنای آن پرهزینه است‌؟
 • معبد چند اطاق اصلی دارد و در آن‌ها چه چیزی قرار دارد؟
 • وقتی که ساختمان معبد تمام می‌شود سلیمان در دعای خود چه می‌گوید؟
 • یهوه رضایت خود را از دعای سلیمان چگونه نشان می‌دهد؟
 • زنان سلیمان او را به چه کاری وامی‌دارند و برای او چه اتفاقی می‌افتد؟
 • یهوه چرا از کار سلیمان خشمگین می‌شود و به او چه می‌گوید؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • اول تواریخ ۲۸:‏۹، ۱۰ را بخوانید.

  با توجه به دیدگاه داود در اول تواریخ ۲۸:‏۹، ۱۰ ما باید در انجام چه کاری در زندگی روزمره خود سعی و تلاش نماییم‌؟ ( مز ۱۹:‏۱۴؛ فیل ۴:‏۸٬ ۹)

 • دوم تواریخ ۶:‏۱۲-‏۲۱، ۳۲-‏۴۲ را بخوانید.

  سلیمان چگونه نشان داد که خدای متعال به هیچ جا و مکانی محدود نیست‌؟ ( ۲ توا ۶:‏۱۸؛ اعما ۱۷:‏۲۴، ۲۵)

  سخنان سلیمان در دوم تواریخ ۶:‏۳۲، ۳۳ چه موضوعی را در مورد یهوه نشان می‌دهد؟ ( اعما ۱۰:‏۳۴، ۳۵؛ غلا ۲:‏۶)

 • دوم تواریخ ۷:‏۱-‏۵ را بخوانید.

  همانند بنی‌اسرائیل که به سبب دیدن جلال یهوه او را ستایش نمودند هنگامی که بر روی برکات یهوه نسبت به قومش تعمق و تفکر می‌کنیم چگونه می‌توانیم حالات و احساساتمان را بیان کنیم‌؟ ( ۲ توا ۷:‏۳؛ مز ۲۲:‏۲۲؛ ۳۴:‏۱؛ ۹۶:‏۲)

 • اول پادشاهان ۱۱:‏۹-‏۱۳ را بخوانید.

  نحوه زندگی سلیمان چگونه اهمیت وفاداری و پایداری را تا هنگام مرگ نشان می‌دهد؟ (۱ پاد ۱۱:‏۴٬ ۹؛ مت ۱۰:‏۲۲؛ مکا ۲:‏۱۰)