به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

داستان ۴۵: عبور از رود اردن

داستان ۴۵: عبور از رود اردن

نگاه کن! اسرائیلیان در حال عبور از رودخانه اردن هستند! اما آب آن کجاست‌؟ رودخانه درست چند دقیقه پیش پر از آب بود زیرا در این موقع از سال باران زیادی می‌بارد. اما حالا آن همه آب ناپدید شده است! و اسرائیلیان دارند از روی زمین خشک عبور می‌کنند، به همان ترتیبی که از دریای سرخ عبور کردند! آن همه آب کجا رفت‌؟ بیا ببینیم.

اسرائیلیان از رود اردن عبور می‌کنند

وقتی موقع آن رسید که اسرائیلیان از رودخانه اردن عبور کنند، این چیزی است که یهوه از یوشع خواست تا به مردم بگوید:‏ ‹کاهنان باید صندوق عهد را بردارند و در پیشاپیش ما حرکت کنند. وقتی آنها پاهایشان را در آب رود اردن بگذارند، آن وقت تمام آب از جریان خواهد ایستاد.›

بنابراین کاهنان صندوق عهد را برمی‌دارند و آن را در پیشاپیش مردم حمل می‌کنند. وقتی به اردن می‌رسند، کاهنان مستقیم داخل آب می‌شوند. آب جریان شدیدی دارد. اما به محض اینکه پاهای آنها به آب می‌رسد، آب از جریان باز می‌ایستد! این معجزه است! یهوه در بالای رودخانه، جلوی آبها را سد کرده است. بنابراین، اندکی بعد، دیگر آبی در رودخانه باقی نمی‌ماند!

کاهنان که صندوق عهد را حمل می‌کنند، درست تا وسط رود خشک می‌روند. آیا می‌توانی آنها را در تصویر ببینی‌؟ در حالی که آنها آنجا ایستاده‌اند، اسرائیلیان همگی از رودخانه اردن، بر روی زمین خشک، قدم زنان عبور می‌کنند!

وقتی همه عبور می‌کنند، یهوه از یوشع می‌خواهد که به ۱۲ مرد قوی بگوید:‏ ‹به داخل رودخانه، به جایی که کاهنان با صندوق عهد ایستاده‌اند، بروید. ۱۲ سنگ بزرگ بردارید، و آنها را در جایی که امشب می‌مانید روی هم بچینید. آنگاه در آینده، وقتی فرزندانتان از شما می‌پرسند که معنی این سنگها چیست، شما باید به آنها بگویید که وقتی صندوق عهد یهوه از رودخانه اردن عبور کرد، آب از جریان باز ایستاد. سنگها این معجزه را به یاد شما خواهند آورد!› همچنین یوشع ۱۲ سنگ را در رودخانه در جایی که کاهنان ایستاده بودند، می‌گذارد.

یوشع

سرانجام یوشع به کاهنانی که صندوق عهد را حمل می‌کنند، می‌گوید:‏ ‹از رودخانه اردن خارج شوید.› و به محض اینکه آنها این کار را می‌کنند، آب رود دوباره به جریان می‌افتد.

یوشع ۳:‏۱-‏۱۷؛ ۴:‏۱-‏۱۸.پرسش‌‌ها

 • یهوه چه معجزه‌ای می‌کند که اسرائیلیان بتوانند از رودخانه اردن عبور کنند؟
 • اسرائیلیان باید به چه چیزی ایمان داشته باشند تا بتوانند از رودخانه اردن عبور کنند؟
 • یهوه چرا از یوشع می‌خواهد که آن‌ها ۱۲ سنگ بزرگ را جمع کنند؟
 • به محض اینکه کاهنان از رودخانه اردن بیرون می‌آیند چه رخ می‌دهد؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • یوشع ۳:‏۱-‏۱۷ را بخوانید.

  همان طور که در این گزارش نشان داده شد برای دریافت کمک و برکت یهوه باید چه کار کرد؟ ( یوش ۳:‏۱۳، ۱۵؛ امث ۳:‏۵؛ یعقو ۲:‏۲۲، ۲۶)

  هنگامی که اسرائیلیان به سرزمین موعود وارد می‌شدند وضعیت رود اردن به چه صورت بود و یهوه چگونه نام خود را جلال داد؟ ( یوش ۳:‏۱۵؛ ۴:‏۱۸؛ مز ۶۶:‏۵-‏۷)

 • یوشع ۴:‏۱-‏۱۸ را بخوانید.

  دوازده سنگی که از رودخانه اردن گرفته و در جلجال گذاشته شده بود، نشانه چه بود؟ ( یوش ۴:‏۴-‏۷)