به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس

بخش ۳: از بیرون آمدن از مصر تا اولین پادشاه اسرائیل

بخش ۳: از بیرون آمدن از مصر تا اولین پادشاه اسرائیل

موسی اسرائیلیان را از اسارت در مصر به کوه سینا، جایی که خدا به آنها قانونهای خود را داد، هدایت نمود. بعداً، موسی ۱۲ نفر را برای جاسوسی به سرزمین کنعان فرستاد. اما ۱۰ نفر از آنها با خبرهای بدی برگشتند. آنها باعث شدند که مردم بخواهند به مصر برگردند. خدا برای تنبیه اسرائیلیان به دلیل بی‌ایمانیشان، آنها را به مدت ۴۰ سال در صحرا سرگردان کرد.

سرانجام، یوشع برای هدایت اسرائیلیان به سرزمین کنعان انتخاب شد. برای اینکه آنها صاحب این سرزمین بشوند، یهوه معجزاتی کرد. او جلوی جاری شدن رودخانه اردن را گرفت، دیوارهای اریحا را فرو ریخت، و آفتاب را برای یک روز در جای خود نگه داشت. بعد از شش سال، آن سرزمین از دست کنعانیان گرفته شد.

از زمان یوشع به بعد، اسرائیل به مدت ۳۵۶ سال توسط داوران اداره شد. ما درباره بسیاری از آنها مانند باراق، جدعون، یفتاح، شمشون و سموئیل چیزهایی یاد خواهیم گرفت. همچنین درباره زنانی مثل راحاب، دبوره، یاعیل، روت، نعومی و دلیله چیزهایی خواهیم خواهند. رویهمرفته بخش سه، ۳۹۶ سال از تاریخ را در بر می‌گیرد.

خیمه