به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

زن لوط به عقب نگاه کرد

زن لوط به عقب نگاه کرد

لوط و خانواده‌اش همراه ابراهیم در سرزمین کنعان زندگی می‌کردند. روزی ابراهیم به لوط گفت:‏ ‹در اینجا زمین کافی برای تمام حیوانات ما نیست. لطفاً، بیا از هم جدا شویم. اگر تو از طرفی بروی، آن موقع من از طرف دیگر خواهم رفت.›

لوط به تمام زمین نگاهی کرد. و قسمت بسیار خوبی از زمین را دید که دارای آب و مقدار زیادی علف خوب برای حیواناتش بود. آن ناحیه اردن بود. بنابراین لوط خانواده و حیواناتش را به آنجا انتقال داد. و سرانجام آنها خانه خود را در شهر سدوم ساختند.

مردم سدوم خیلی بد بودند. این موضوع لوط را ناراحت می‌کرد، زیرا که او مرد خوبی بود. خدا هم از این موضوع ناراحت بود. بالاخره، خدا دو فرشته فرستاد تا لوط را آگاه کنند که به دلیل بدی مردمان سدوم و شهر نزدیک به آن غموره، می‌خواهد این دو شهر را نابود کند.

فرشتگان به لوط گفتند:‏ ‹عجله کن! زن و دو دخترت را بردار و از این مکان بیرون برو.› لوط و خانواده‌اش در رفتن کمی کند بودند، بنابراین فرشته‌ها دستهای آنها را گرفتند و آنها را به بیرون از شهر راهنمایی کردند. سپس یکی از فرشتگان گفت:‏ ‹برای زندگی خود بدوید. به عقب نگاه نکنید. به طرف تپه‌ها بدوید تا کشته نشوید.›

لوط و دخترهایش اطاعت کردند و از سدوم گریختند. آنها لحظه‌ای نایستادند، و به عقب نگاه نکردند. اما زن لوط سرپیچی کرد و بعد از اینکه آنها مسافتی از سدوم دور شدند، ایستاد و به عقب نگاه کرد. در آن وقت زن لوط به ستونی از نمک تبدیل شد. آیا می‌توانی او را در این تصویر ببینی‌؟

ما می‌توانیم از این واقعه درس خوبی بگیریم. این واقعه به ما نشان می‌دهد که خدا کسانی را که از او اطاعت می‌کنند نجات می‌دهد، ولی کسانی که از او اطاعت نمی‌کنند زندگیشان را از دست خواهند داد.

پیدایش ۱۳:‏۵-‏۱۳؛ ۱۸:‏۲۰-‏۳۳؛ ۱۹:‏۱-‏۲۹؛ لوقا ۱۷:‏۲۸-‏۳۲؛ ۲ پطرس ۲:‏۶-‏۸ .

لوط از سدوم می‌گریزد.


پرسش‌‌ها

 • چرا ابراهیم از لوط جدا شد؟
 • چرا لوط به سدوم رفت‌؟
 • مردم سدوم چطور بودند؟
 • دو فرشته در مورد چه چیزی لوط را آگاه کردند؟
 • چرا زن لوط به ستونی از نمک تبدیل شد؟
 • ما می‌توانیم از واقعه زن لوط چه درسی بگیریم‌؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • پیدایش ۱۳:‏۵-‏۱۳ را بخوانید.

  برای حل مشکلاتمان با دیگران، چگونه می‌توانیم ابراهیم را سرمشق قرار دهیم‌؟ ( پیدا ۱۳:‏۸، ۹؛ روم ۱۲:‏۱۰؛ فیل ۲:‏۳، ۴)

 • پیدایش ۱۸:‏۲۰-‏۳۳ را بخوانید.

  طرز برخورد یهوه با ابراهیم چگونه به ما کمک می‌کند که به داوری بحق یهوه و عیسی اعتماد کامل داشته باشیم‌؟ ( پیدا ۱۸:‏۲۵، ۲۶؛ مت ۲۵:‏۳۱-‏۳۳)

 • پیدایش ۱۹:‏۱-‏۲۹ را بخوانید.

  با توجه به این آیات نظر یهوه در مورد همجنس‌بازی چیست‌؟ ( پیدا ۱۹:‏۵، ۱۳؛ لاو ۲۰:‏۱۳)

  بین لوط و ابراهیم چه اختلافی را در پذیرش راهنمایی یهوه تشخیص می‌دهیم و از این موضوع چه می‌آموزیم‌؟ ( پیدا ۱۹:‏۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۰؛ ۲۲:‏۳)

 • لوقا ۱۷:‏۲۸-‏۳۲ را بخوانید.

  زن لوط نسبت به امور مادی چه دیدی داشت و ما از این موضوع چه درسی می‌گیریم‌؟ ( لوقا ۱۲:‏۱۵؛ ۱۷:‏۳۱، ۳۲؛ مت ۶:‏۱۹-‏۲۱، ۲۵)

 • دوم پطرس ۲:‏۶-‏۸ را بخوانید.

  همچون لوط ما باید چه طرز رفتاری را در دنیای خدانشناس اطرافمان داشته باشیم‌؟ ( حز ۹:‏۴؛ ۱ یو ۲:‏۱۵-‏۱۷)