به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان ۱۴: خدا ایمان ابراهیم را می‌آزماید

داستان ۱۴: خدا ایمان ابراهیم را می‌آزماید

آیا می‌توانی ببینی كه ابراهیم در اینجا مشغول چه كاری است‌؟ او چاقویی دارد، و به نظر می‌رسد كه قصد كشتن پسرش را دارد. چرا او باید این كار را بكند؟ ابتدا، بگذار ببینیم چطور ابراهیم و سارَه صاحب پسر شدند.

ابراهیم می‌خواهد اسحاق را قربانی کند

به خاطر بیاور، خدا به آنها قول داد كه دارای پسری خواهند شد. اما این به نظر غیر ممكن می‌رسید، زیرا ابراهیم و سارَه خیلی پیر بودند. اما ابراهیم معتقد بود كه خدا می‌تواند كاری را كه به نظر غیر ممكن می‌رسد، انجام دهد. بنابراین چه اتفاقی افتاد؟

بعد از اینكه خدا این قول را داد، یك سال تمام گذشت. سپس، هنگامی كه ابراهیم ۱۰۰ سال و سارَه ۹۰ سال داشتند، صاحب فرزندی به نام اِسحاق شدند. خدا به قول خود عمل كرد.

اما وقتی كه اِسحاق بزرگتر شد، یَهُوَه ایمان ابراهیم را آزمایش كرد. او صدا زد:‏ ‹ابراهیم›، و ابراهیم جواب داد:‏ ‹اینجا هستم.› سپس خدا گفت:‏ ‹پسرت را، یگانه پسرت، اِسحاق را بردار و به كوهی كه به تو نشان می‌دهم برو. آنجا پسرت را بكُش، و به عنوان قربانی او را تقدیم كن.›

این كلمات چقدر ابراهیم را غمگین ساخت، زیرا كه ابراهیم پسرش را خیلی دوست داشت. و به خاطر بیاور، خدا قول داده بود كه فرزندان ابراهیم می‌بایست در سرزمین كَنعان زندگی كنند. اما اگر اِسحاق می‌مُرد، چگونه می‌توانست چنین شود؟ ابراهیم نمی‌دانست، ولی با این حال از خدا اطاعت كرد.

وقتی ابراهیم به كوه رسید، اِسحاق را بست و او را روی مذبحی كه ساخته بود گذاشت. سپس چاقو را برداشت تا پسرش را بكُشد. اما درست در همان لحظه فرشتۀ خدا صدا زد:‏ ‹ابراهیم. ابراهیم.› و ابراهیم جواب داد:‏ ‹اینجا هستم.›

خدا گفت:‏ ‹به پسر صدمه‌ای نزن، و با او كاری نداشته باش، اكنون می‌دانم كه به من ایمان داری، زیرا كه پسر خود را، تنها پسرت را از من دریغ نداشتی.›

ابراهیم چه ایمان عظیمی به خدا داشت. او عقیده داشت كه هیچ چیز برای یَهُوَه غیر ممكن نیست، و اینكه یَهُوَه حتی می‌توانست اِسحاق را از بین مردگان زنده كند. اما خواست خدا حقیقتاً این نبود كه ابراهیم اِسحاق را بكُشد. پس خدا سبب شد تا قوچی در بیشه‌های همان نزدیكی گرفتار شود، و به ابراهیم گفت كه آن را به جای پسرش قربانی كند.

پیدایش ۲۱:‏۱-‏۷؛ ۲۲:‏۱-‏۱۸ .پرسش‌‌ها

 • خدا چه قولی به ابراهیم داد و چطور به قول خود عمل كرد؟
 • همان طور كه در این تصویر می‌بینی، خدا چطور ایمان ابراهیم را آزمایش كرد؟
 • با اینكه ابراهیم دلیل فرمان خدا را نمی‌دانست، چه كرد؟
 • وقتی كه ابراهیم چاقو را برداشت تا پسرش را بكشد، چه اتفاقی افتاد؟
 • ابراهیم چه ایمان و عقیده‌ای به خدا داشت‌؟
 • خدا چه قربانی‌ای برای ابراهیم فراهم كرد و چطور؟

پرسش‌‌های تکمیلی

 • پیدایش ۲۱:‏۱-‏۷ را بخوانید.

  ابراهیم چرا پسرش را در روز هشتم ختنه كرد؟ ( پیدا ۱۷:‏۱۰-‏۱۲؛ ۲۱:‏۴)

 • پیدایش ۲۲:‏۱-‏۱۸ را بخوانید.

  اسحاق چطور مطیع پدرش ابراهیم بود و این موضوع در آینده بر چه اتفاق مهم‌تری دلالت داشت‌؟ ( پیدا ۲۲:‏۷-‏۹؛ ۱ قر ۵:‏۷؛ فیل ۲:‏۸، ۹)