مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 بخش ۹

چه وقت زمین به بهشت تبدیل می‌شود؟‏

چه وقت زمین به بهشت تبدیل می‌شود؟‏

مشکلات روی زمین نشان می‌دهد که پادشاهی خدا به زودی وارد عمل خواهد شد.‏ لوقا ۲۱:‏۱۰،‏ ۱۱؛‏ ۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۵

کتاب مقدّس بسیاری از وقایع امروز را پیشگویی کرده است.‏ در این کتاب گفته شده است که در دوران ما انسان‌ها پول‌دوست،‏ نافرمان به والدین،‏ خشن و لذّت‌طلب می‌شوند.‏

در تمام دنیا قحطی‌ها،‏ جنگ‌ها،‏ بیماری‌ها و زلزله‌های بزرگ خواهد آمد.‏ این‌ها وقایعی است که اکنون شاهد آن هستیم.‏

همچنین،‏ عیسی گفته است که خبر خوش پادشاهی خدا در تمام زمین موعظه خواهد شد.‏—‏مَتّی ۲۴:‏۱۴‏.‏

 پادشاهی خدا،‏ تمام بدی‌ها را از میان خواهد برد.‏ ۲پِطرُس ۳:‏۱۳

یَهُوَه به زودی بدکاران را نابود خواهد کرد.‏

شیطان و دیوها مجازات خواهند شد.‏

کسانی که به سخنان خدا گوش می‌دهند نجات خواهند یافت و به دنیایی پرعدل قدم خواهند گذاشت.‏ در آن دنیای جدید دیگر دلیلی برای ترس نخواهد بود.‏ در میان همهٔ مردم دنیا اعتماد و محبت وجود خواهد  داشت.‏