به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

به سخنان خدا گوش دهید و تا ابد زندگی کنید

 بخش ۱۳

چگونه می‌توانیم خدا را خوشنود کنیم؟‏

چگونه می‌توانیم خدا را خوشنود کنیم؟‏

از بدی دوری کنیم.‏ ۱قُرِنتیان ۶:‏۹،‏ ۱۰

اگر یَهُوَه را دوست داشته باشیم،‏ کارهایی که او از آن‌ها نفرت دارد،‏ انجام نمی‌دهیم.‏

یَهُوَه می‌خواهد که ما از دزدی،‏ مستی و مصرف مواد مخدّر دوری کنیم.‏

یَهُوَه از قتل،‏ سِقط‌جنین و همجنس‌بازی نفرت دارد.‏ او نمی‌خواهد که ما طمع‌کار باشیم یا با دیگران دعوا کنیم.‏

باید از بت‌پرستی،‏ فالگیری و ارتباط با ارواح دوری کنیم.‏

بدکاران در بهشت روی زمین جایی ندارند.‏

 نیکویی کنیم.‏ مَتّی ۷:‏۱۲

برای خوشنود کردن خدا باید خصوصیات او را سرمشق قرار دهیم.‏

با مهربانی و سخاوتمندی به دیگران محبت کنیم.‏

صادق باشیم.‏

رحیم و باگذشت باشیم.‏

در مورد یَهُوَه و خواسته‌هایش با دیگران صحبت کنیم.‏—‏اِشَعْیا ۴۳:‏۱۰‏.‏