مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 بخش ۸

مرگ عیسی چه برکت‌هایـی به همراه دارد؟‏

مرگ عیسی چه برکت‌هایـی به همراه دارد؟‏

مرگ عیسی زندگی ابدی را برای ما ممکن می‌سازد.‏ یوحنا ۳:‏۱۶

سه روز بعد از مرگ عیسی،‏ تعدادی از زنان که به مقبرهٔ او آمده بودند،‏ متوجه شدند که مقبره خالی است.‏ یَهُوَه عیسی را به زندگی بازگردانده بود.‏

مدتی بعد،‏ عیسی به حواریون خود ظاهر شد.‏

یَهُوَه به عیسی بدنی همچون فرشتگان داد و او را فناناپذیر و بسیار پرقدرت ساخت.‏ شاگردان عیسی دیدند که او به آسمان بالا رفت.‏

 یَهُوَه عیسی را به زندگی باز گرداند و او را پادشاه حکومت آسمانی خود ساخت.‏ دانیال ۷:‏۱۳،‏ ۱۴

عیسی،‏ جان خود را داد تا بهای رهایی انسان‌ها پرداخته شود.‏ (‏مَتّی ۲۰:‏۲۸‏)‏ یَهُوَه از طریق این بها،‏ ما را از مرگ رهایی می‌دهد و زندگی ابدی را برای ما ممکن می‌سازد.‏

یَهُوَه عیسی را انتخاب کرده است تا بر کل زمین حکومت کند.‏ عیسی به همراه ۱۴۴٬۰۰۰ نفر حکومت خواهد کرد.‏ این ۱۴۴٬۰۰۰ نفر انسان‌های وفاداری هستند که بعد از زندگی بر روی زمین،‏ به آسمان می‌روند و با عیسی حکومت پادشاهی خدا را تشکیل می‌دهند.‏—‏مکاشفه ۱۴:‏۱-‏۳‏.‏

پادشاهی خدا زمین را به بهشت تبدیل خواهد کرد.‏ دیگر جنگ،‏ جنایت،‏ فقر و گرسنگی نخواهد بود.‏ انسان‌ها واقعاً شاد و سعادتمند خواهند شد.‏—‏مزمور ۱۴۵:‏۱۶‏.‏