مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 بخش ۴

گوش دادن به سخنان شیطان چه نتایجی داشت؟‏

گوش دادن به سخنان شیطان چه نتایجی داشت؟‏

آدم و حوّا از خدا اطاعت نکردند،‏ پس مردند.‏ پیدایش ۳:‏۶،‏ ۲۳

حوّا به سخنان شیطان گوش داد و از آن میوه خورد.‏ بعد میوه را به آدم داد و او هم از آن خورد.‏

این عمل آن‌ها اشتباه و گناه بود.‏ خدا آن‌ها را از خانهٔ بهشتی‌شان بیرون کرد.‏

زندگی برای آدم و حوّا و فرزندانی که پس از آن به دنیا آوردند،‏ سخت شد.‏ آن‌ها پیر شدند و مردند.‏ روح آن‌ها به آسمان نرفت؛‏ چون روح یا نیروی حیات چیزی نیست که بتواند بدن را ترک کند.‏ پس،‏ آن‌ها دیگر وجود نداشتند.‏

 مردگان مثل خاک زمین،‏ بی‌جان هستند.‏ پیدایش ۳:‏۱۹

دلیل مرگ ما نیز این است که از نسل آدم و حوّا هستیم.‏ مردگان نمی‌توانند ببینند،‏ بشنوند یا هیچ کاری انجام دهند.‏—‏جامعه ۹:‏۵،‏ ۶،‏ ۱۰‏.‏

خواست یَهُوَه نبود که انسان بمیرد.‏ او به زودی کسانی را که در خواب مرگ هستند،‏ دوباره زنده خواهد کرد.‏ اگر آن‌ها به سخنان خدا گوش دهند،‏ می‌توانند تا ابد زندگی کنند.‏