مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فصل ۳:‏ مقصود خدا برای انسان‌ها چیست؟‏

فصل ۳:‏ مقصود خدا برای انسان‌ها چیست؟‏

۱ خدا از آفرینش انسان مقصودی داشت

‏«پارسایان زمین را به میراث خواهند برد و تا به ابد در آن سکونت خواهند کرد.‏»—‏مزمور ۳۷:‏۲۹

مقصود خدا برای انسان‌ها چیست؟‏

 • پیدایش ۱:‏۲۸

  خدا قصد داشت که انسان‌ها زمین را به بهشت تبدیل کنند و از حیوانات نگهداری کنند.‏

 • اِشَعْیا ۴۶:‏۹-‏۱۱؛‏ ۵۵:‏۱۱

  خدا مقصود خود را به انجام خواهد رساند و هیچ چیز نمی‌تواند مانع آن شود.‏

۲ دلیل مشکلات زندگی

‏«تمام دنیا زیر سلطهٔ آن شریر است.‏»—‏۱یوحنا ۵:‏۱۹

چه کسی حاکم این دنیاست؟‏

۳ پادشاهی خدا مشکلات بشر را از میان خواهد برداشت

‏«پادشاهی تو بیاید.‏ خواست تو .‏ .‏ .‏ بر زمین نیز انجام شود.‏»—‏مَتّی ۶:‏۱۰

یَهُوَه چه خواهد کرد؟‏

 • دانیال ۲:‏۴۴

  پادشاهی خدا جایگزین تمام حکومت‌های بشری خواهد شد.‏

 • مکاشفه ۱۶:‏۱۴-‏۱۶

  خدا در حارمَگِدّون شرارت را از صفحهٔ روزگار محو خواهد کرد.‏

 • اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷

  یَهُوَه عیسی را برای حکمرانی در پادشاهی آسمانی خود انتخاب کرده است.‏ زمین نیز در قلمرو پادشاهی او خواهد بود.‏

۴ پادشاهی خدا زمین را به بهشت تبدیل خواهد کرد

‏«دست خود را می‌گشایی،‏ و آرزوی هر موجود زنده را برمی‌آوری.‏»—‏مزمور ۱۴۵:‏۱۶

پادشاهی خدا برای ما چه خواهد کرد؟‏

 • مزمور ۴۶:‏۹

  جنگ،‏ خشونت و جنایت پایان خواهد یافت.‏

 • اِشَعْیا ۳۲:‏۱۸؛‏ ۶۵:‏۲۱-‏۲۴

  همهٔ مردم در دنیای جدید خانه و باغ‌های زیبا خواهند داشت و در امنیت و آرامش زندگی خواهند کرد.‏

 • مزمور ۷۲:‏۱۶

  خوراک فراوان در دسترس همگان خواهد بود.‏

 • اِشَعْیا ۱۱:‏۶-‏۹

  صلح و آرامش در میان انسان‌ها و حیوانات حکمفرما خواهد بود.‏

 • اِشَعْیا ۳۳:‏۲۴؛‏ اعمال ۲۴:‏۱۵

  بیماری از میان خواهند رفت و مردگان به حیات باز خواهند گشت.‏