به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فصل ۱۳:‏ برای زندگی و حیات ارزش قائل باشیم

فصل ۱۳:‏ برای زندگی و حیات ارزش قائل باشیم

۱ برای زندگی و حیات ارزش قائل باشیم

‏«نزد تو چشمهٔ حیات است.‏»—‏مزمور ۳۶:‏۹

چگونه می‌توانیم نشان دهیم که برای زندگی ارزش قائلیم؟‏

 • اعمال ۱۷:‏۲۸؛‏ مکاشفه ۴:‏۱۱

  یَهُوَه به ما جان بخشیده است و ما باید برای آن ارزش قائل شویم.‏

 • خروج ۲۱:‏۲۲،‏ ۲۳؛‏ تَثنیه ۵:‏۱۷

  از دید یَهُوَه قتل و سِقط جنین گناه است.‏

 • ۱یوحنا ۳:‏۱۱،‏ ۱۲،‏ ۱۵

  یَهُوَه نفرت از دیگران را محکوم کرده است.‏

 • ۲قُرِنتیان ۷:‏۱

  از هر گونه عادات ناپاک مانند استعمال دخانیات و مواد مخدّر باید پرهیز کرد.‏

 • مزمور ۱۱:‏۵

  از هر گونه تفریحات و ورزش‌های خشونت‌آمیز باید پرهیز کرد.‏

۲ خون و حیات

‏«حیات هر جاندار،‏ خون اوست.‏»—‏لاویان ۱۷:‏۱۴

دید کتاب مقدّس در مورد خون و حیات چیست؟‏

 • پیدایش ۴:‏۱۰؛‏ تَثنیه ۱۲:‏۲۳

  خون مظهر حیات است.‏

 • پیدایش ۹:‏۳،‏ ۴

  ما می‌توانیم گوشت حیوانات را بخوریم،‏ اما باید از خوردن خون پرهیز کنیم.‏

 • اعمال ۱۵:‏۲۸،‏ ۲۹؛‏ ۲۱:‏۲۵

  فرمان خدا در مورد پرهیز از خون،‏ موارد پزشکی آن را نیز شامل می‌شود.‏

 • عبرانیان ۱۱:‏۶

  رابطهٔ نزدیک ما با یَهُوَه مهم‌ترین امر در زندگی‌مان است.‏

۳ تنها شیوهٔ صحیح استفاده از خون که یَهُوَه مجاز می‌داند

خون عیسی «ما را از هر گناه پاک می‌سازد.‏»—‏۱یوحنا ۱:‏۷

عیسی با ریختن خون خود چه چیز را برای ما میسر ساخت؟‏

 • لاویان ۱۷:‏۱۱

  در زمان باستان وقتی اسرائیلیان گناه می‌کردند،‏ می‌توانستند با قربانی حیوانی از یَهُوَه طلب بخشش کنند.‏ به این منظور از کاهنان می‌خواستند که مقداری از خون حیوان را بر قربانگاه بریزند.‏

 • مَتّی ۲۰:‏۲۸؛‏ عبرانیان ۹:‏۱۱-‏۱۴

  وقتی عیسی به روی زمین آمد،‏ زندگی خود را در راه ما فدا کرد.‏ به عبارتی دیگر او با ریختن خونش بخشایش گناهان ما را میسر ساخت.‏ از آن پس،‏ قانون خدا در مورد قربانی حیوانات دیگر اعتبار نداشت.‏

 • یوحنا ۳:‏۱۶

  جان عیسی نزد یَهُوَه چنان باارزش بود که او را رستاخیز داد و راه رسیدن به زندگی جاودان را برای کسانی که به عیسی ایمان می‌ورزند،‏ فراهم کرد.‏