به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

چکیدهٔ مطالب کتاب «از کتاب مقدّس چه می‌آموزیم؟‏»‏

فصل ۱۲:‏ چگونه می‌توان دوست خدا شد؟‏

فصل ۱۲:‏ چگونه می‌توان دوست خدا شد؟‏

۱ دوستان خدا از او اطاعت می‌کنند

‏«از کلام من اطاعت کنید،‏ و من خدای شما خواهم بود و شما قوم من.‏»—‏اِرْمیا ۷:‏۲۳

آیا می‌توان دوست خدا شد؟‏

 • پیدایش ۲۲:‏۱۸؛‏ یعقوب ۲:‏۲۳

  ابراهیم دوست خدا شد؛‏ زیرا به سخنان خدا گوش داد و به او ایمان ورزید.‏

 • ۲تواریخ ۱۶:‏۹

  یَهُوَه به کسانی که مطیع او هستند،‏ یاری می‌رساند.‏

 • مزمور ۲۵:‏۱۴؛‏ ۳۲:‏۸

  یَهُوَه به دوستانش درایت و بصیرت می‌بخشد.‏

 • مزمور ۵۵:‏۲۲

  یَهُوَه از دوستانش حمایت و پشتیبانی می‌کند.‏

۲ ایّوب دوست خدا بود و به او وفادار ماند

‏«در این همه،‏ ایوب گناه نکرد و به خدا بی‌انصافی نسبت نداد.‏»—‏ایّوب ۱:‏۲۲

شیطان چگونه ایّوب را مورد حمله قرار داد و ایّوب در مقابل چه کرد؟‏

 • ایّوب ۱:‏۱۰،‏ ۱۱

  شیطان ادعا کرد که ایّوب تنها به فکر نفع خود است و خدا را دوست ندارد.‏

 • ایّوب ۱:‏۱۲-‏۱۹؛‏ ۲:‏۷

  یَهُوَه به شیطان اجازه داد که ایّوب را دچار درد و مصیبت سازد و حتی او را به بیماری‌ای سخت مبتلا سازد.‏

 • ایّوب ۲۷:‏۵

  ایّوب هرچند نمی‌دانست که چرا به چنین درد و مصیبتی گرفتار شده است،‏ به یَهُوَه وفادار ماند.‏

۳ شیطان می‌خواهد شما به یَهُوَه پشت کنید

‏«انسان هر چه دارد برای جان خود خواهد داد.‏»—‏ایّوب ۲:‏۴

شیطان چگونه سعی می‌کند که رابطهٔ دوستی ما با یَهُوَه را در هم شکند؟‏

 • ۲قُرِنتیان ۱۱:‏۱۴

  شیطان می‌خواهد ما را بفریبد تا از خدا اطاعت نکنیم.‏

 • امثال ۲۴:‏۱۰

  او تلاش می‌کند به ما بقبولاند که لایق خدمت به یَهُوَه نیستیم.‏

 • ۱پِطرُس ۵:‏۸

  شیطان ما را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.‏

 • امثال ۲۷:‏۱۱

  از خدا اطاعت کنید و دوست وفادار او باشید.‏ بدین شکل ثابت کنید که شیطان دروغگویی بیش نیست.‏

۴ ما از روی محبتمان به یَهُوَه مطیع او هستیم

‏«محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم.‏»—‏۱یوحنا ۵:‏۳

چگونه می‌توانید دوست یَهُوَه شوید؟‏

 • تَثنیه ۶:‏۵

  محبت به خدا به شما کمک می‌کند که از او اطاعت کنید.‏

 • اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸

  اطاعت از خدا همیشه به نفع شماست.‏

 • تَثنیه ۳۰:‏۱۱-‏۱۴

  اطمینان داشته باشید که انجام دادن خواست یَهُوَه خارج از توانایی‌تان نیست.‏

 • فیلیپیان ۴:‏۱۳

  یَهُوَه برای انجام دادن آنچه درست است،‏ قدرت لازم را به شما می‌دهد.‏