مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فصل ۱۱:‏ چرا درد و مصیبت چنین دامنگیر بشر شده است؟‏

فصل ۱۱:‏ چرا درد و مصیبت چنین دامنگیر بشر شده است؟‏

۱ یَهُوَه بانی مصیبت‌های بشر نیست

‏«حاشا از خدا که بدی کند،‏ و از قادر مطلق که شرارت ورزد!‏»—‏ایّوب ۳۴:‏۱۰

چرا درد و مصیبت در همه جا دیده می‌شود؟‏

 • ۱یوحنا ۵:‏۱۹

  حاکم این دنیا شیطان است.‏

 • جامعه ۸:‏۹

  انسان‌ها مسبب درد و مصیبت یکدیگرند.‏

 • جامعه ۹:‏۱۱

  گاه مردم دچار مصیبت می‌شوند؛‏ زیرا با اتفاقات و حوادث غیرمنتظره روبرو می‌شوند.‏

 • ۱پِطرُس ۵:‏۷

  یَهُوَه انسان‌ها را از صمیم دل دوست دارد.‏ دیدن درد و مصیبت‌های آنان دل او را می‌آزارد.‏

۲ شیطان شایستگی حکمرانی یَهُوَه را مورد شک و تردید قرار داد

خدا می‌داند «روزی که از آن بخورید،‏ چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسندهٔ نیک و بد خواهید بود.‏»—‏پیدایش ۳:‏۵

چرا یَهُوَه ادعای شیطان را نادیده نگرفت؟‏

 • پیدایش ۳:‏۲-‏۵

  شیطان خدا را متهم کرد که حاکم خوبی نیست.‏ او می‌خواست به انسان‌ها بقبولاند که آنان خود می‌توانند خوب و بد را تعیین کنند.‏

 • ایّوب ۳۸:‏۷

  شیطان خدا را در مقابل میلیون‌ها فرشته به چالش کشید.‏

۳ نادرستی ادعای شیطان ثابت شده است

‏«آدمی که راه می‌رود،‏ قادر به هدایت قدمهای خویش نمی‌باشد.‏»—‏اِرْمیا ۱۰:‏۲۳

چرا انسان‌ها برای چنین مدت طولانی‌ای متحمّل درد و مصیبت شده‌اند؟‏

 • اِشَعْیا ۵۵:‏۹

  در تاریخ بشر حکومت‌های گوناگونی بر سر کار آمده‌اند،‏ اما هیچ کدام نتوانسته‌اند در ادارهٔ امور کاملاً موفق باشند؛‏ زیرا از حمایت خدا محروم بوده‌اند.‏

 • ۲پِطرُس ۳:‏۹،‏ ۱۰

  یَهُوَه صبور و بردبار است و به ما فرصت داده است که او را بشناسیم و او را به عنوان حکمران خود بپذیریم.‏

 • ۱یوحنا ۳:‏۸

  یَهُوَه از طریق عیسی تمام صدمات و خساراتی را که شیطان وارد کرده است،‏ خنثی خواهد کرد.‏

۴ خدمت به یَهُوَه را برگزینید

‏«پسرم،‏ حکیم باش،‏ .‏ .‏ .‏ آنگاه ملامت‌کنندگان خود را پاسخ توانم داد.‏»—‏امثال ۲۷:‏۱۱

چرا یَهُوَه ما را مجبور نمی‌کند که او را خدمت کنیم؟‏

 • تَثنیه ۳۰:‏۱۹

  یَهُوَه ما را مختار آفریده است و ما می‌توانیم خود تصمیم گیریم که او را خدمت کنیم یا نه.‏

 • مَتّی ۲۲:‏۳۷،‏ ۳۸

  یَهُوَه می‌خواهد که ما از روی محبت او را خدمت کنیم.‏