به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

چکیدهٔ مطالب کتاب «از کتاب مقدّس چه می‌آموزیم؟‏»‏

فصل ۷:‏ مردگان به زندگی باز خواهند گشت

فصل ۷:‏ مردگان به زندگی باز خواهند گشت

۱ یَهُوَه مرگ را از میان خواهد برد

‏«مرگ نیز که آخرین دشمن است،‏ از میان برداشته خواهد شد.‏»—‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۶

هنگام رویارویی با مرگِ عزیزی کتاب مقدّس چگونه به ما تسلّی می‌دهد؟‏

 • ۲قُرِنتیان ۱:‏۳،‏ ۴

  زمانی که عزیزی را از دست می‌دهیم،‏ شاید احساس درماندگی کنیم.‏ کتاب مقدّس به ما تسلّی واقعی می‌دهد.‏

 • اِشَعْیا ۲۵:‏۸؛‏ ۲۶:‏۱۹

  یَهُوَه قدرت دارد تا مرگ را برای همیشه از میان بردارد.‏ او حتی کسانی را که مرده‌اند،‏ به زندگی باز می‌گرداند.‏

۲ ما می‌توانیم به رستاخیز مردگان ایمان داشته باشیم

‏«دخترک،‏ به تو می‌گویم،‏ برخیز!‏»—‏مَرقُس ۵:‏۴۱

چرا می‌توانیم به رستاخیز ایمان داشته باشیم؟‏

۳ یَهُوَه میلیون‌ها نفر را به زندگی باز می‌گرداند

‏«تو خواهی خواند و من پاسخ خواهم داد،‏ و مشتاق صنعتِ دستانِ خویش خواهی شد.‏»—‏ایّوب ۱۴:‏۱۳-‏۱۵

چه کسانی رستاخیز خواهند یافت؟‏

 • یوحنا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹

  تمام کسانی که در خاطر یَهُوَه هستند به زندگی باز خواهند گشت.‏

 • اعمال ۲۴:‏۱۵

  درستکاران و بدکاران رستاخیز خواهند یافت.‏

 • اِشَعْیا ۴۰:‏۲۶

  یَهُوَه نام تک‌تک ستارگان را می‌داند،‏ پس به‌آسانی می‌تواند همه چیز را در مورد کسانی که به زندگی باز می‌گرداند،‏ به یاد آورد.‏

۴ برخی برای زندگی در آسمان رستاخیز می‌یابند

‏«اکنون می‌روم تا مکانی برای شما حاضر کنم.‏»—‏یوحنا ۱۴:‏۲

چه کسانی برای زندگی در آسمان رستاخیز می‌یابند؟‏

 • ۱پِطرُس ۳:‏۱۸

  عیسی نخستین کسی بود که برای زندگی در آسمان رستاخیز پیدا کرد.‏

 • لوقا ۱۲:‏۳۲

  عیسی گفت تنها تعداد کمی از شاگردانش برای زندگی در آسمان رستاخیز پیدا می‌کنند.‏

 • مکاشفه ۱۴:‏۱

  یَهُوَه ۱۴۴٬۰۰۰ نفر را برگزیده است تا در آسمان زندگی کنند.‏