به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

به یهوه نزدیک شویم

 بخش ۳

‏«در دل حکیم»‏

‏«در دل حکیم»‏

حکمت حقیقی پرارزش‌ترین گنجی است که می‌توان جویید و یَهُوَه تنها سرچشمهٔ آن است.‏ در این بخش نگاهی دقیق‌تر به حکمت بی‌پایان یَهُوَه خدا خواهیم افکند.‏ ایّوب،‏ مرد باایمان در مورد او می‌گوید:‏ ‹او در دل حکیم است.‏›—‏ایّوب ۹:‏۴‏،‏ دج.‏

در این بخش:‏

فصل ۱۷

حکمت عظیم یَهُوَه

چرا می‌توان گفت که حکمت خدا از شناخت،‏ فهم و بصیرت او برتر است؟‏

فصل ۱۸

حکمت نهفته در «کلام خدا»‏

خدا چرا نگارش کتاب مقدس را نه به فرشتگان،‏ بلکه به انسان‌ها واگذار کرد؟‏

فصل ۱۹

حکمت خدا و سرّ مقدّس

آن سر مقدس چیست که خدا زمانی پنهان کرده بود،‏ اما اکنون آشکار کرده است؟‏

فصل ۲۰

حکیم اما فروتن

چرا می‌توان گفت که سلطان متعال عالم فروتن است؟‏

فصل ۲۱

عیسی آینهٔ تمام‌نمای حکمت یَهُوَه

یک بار که سربازانی برای دستگیری عیسی فرستاده شدند،‏ به خاطر شیوه تعلیم او دست‌خالی بازگشتند.‏ چرا شیوه تعلیم او چنین تأثیری داشت؟‏

فصل ۲۲

آیا در زندگی حکمت یَهُوَه را به کار می‌گیرید؟‏

کتاب مقدس چهار کلید در دست شما می‌گذارد که بدانید چگونه به حکمت الهی دست یابید.‏