به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 ضمیمه

چرا و چه وقت زن مسیحی سر خود را می‌پوشاند؟‏

چرا و چه وقت زن مسیحی سر خود را می‌پوشاند؟‏

زن مسیحی به چه دلیل و در کدام امور مربوط به پرستش باید سر خود را بپوشاند؟‏ نخست راهنمایی‌های الهامی پولُس رسول را در این خصوص بررسی می‌کنیم.‏ از طریق این راهنمایی‌ها می‌توان تصمیمی درست و خداپسندانه اتخاذ کرد.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۱:‏۳-‏۱۶‏)‏ پولُس به سه نکته اشاره می‌کند:‏ ۱)‏ فعالیتی که انجام آن برای زنی مسیحی مستلزم پوشاندن سر است.‏ ۲)‏ موقعیتی که او را ملزم به این کار می‌کند.‏ ۳)‏ انگیزه‌ای که او را به پوشاندن سر وا می‌دارد.‏

فعالیت.‏ پولُس در این خصوص به دو مورد اشاره کرد:‏ دعا و نبوّت.‏ (‏آیات ۴،‏ ۵‏)‏ دعا،‏ به پرستشی گفته می‌شود که در آن یَهُوَه مخاطب قرار می‌گیرد.‏ نبوّت،‏ امروزه به هر آموزشی اطلاق می‌شود که یک مسیحی بر پایهٔ کتاب مقدّس ارائه دهد.‏ آیا منظور پولُس این بود که زن مسیحی در هر کجا که دعا کند یا تعلیم دهد باید سر خود را بپوشاند؟‏ خیر،‏ باید دید که در چه موقعیت و شرایطی دعا می‌کند یا تعلیم می‌دهد.‏

موقعیت.‏ از سخنان پولُس چنین بر می‌آید که فضای این فعالیت‌ها محیط خانواده و جماعت مسیحی است.‏ او می‌گوید:‏ «سر زن،‏ مرد است،‏ .‏ .‏ .‏ و هر زنی که سر نپوشیده دعا یا نبوّت کند،‏ سر خود را بی‌حرمت کرده است.‏» (‏آیات ۳‏،‏ ۵‏)‏ در  محیط خانواده،‏ یَهُوَه شوهر را «سر» یا سرپرست زن قرار داده است.‏ زنی که احترام لازم را به اختیارات شوهر خود نگذارد،‏ در واقع «سر خود،‏» یعنی شوهر خود را «بی‌حرمت کرده است؛‏» زیرا کاری را انجام می‌دهد که یَهُوَه مسئولیت آن را به شوهرش سپرده است.‏ اگر به دلیلی لازم باشد که زن در حضور شوهر خود به کسی کتاب مقدّس را تعلیم دهد،‏ باید به نشان احترام به اختیارات شوهرش سر خود را بپوشاند؛‏ چه شوهرش تعمیدیافته باشد،‏ چه نباشد؛‏ زیرا در هر صورت شوهرش «سر» خانواده محسوب می‌شود.‏ * همچنین اگر بخواهد در حضور پسر صغیر و تعمیدیافتهٔ خود دعا کند یا آموزش دهد،‏ باز هم باید سر خود را بپوشاند؛‏ البته نه به این دلیل که پسرش سر خانواده است،‏ بلکه به این دلیل که کاری را انجام می‌دهد که یَهُوَه اختیار انجام آن را به اعضای مذکر و تعمیدیافتهٔ جماعت مسیحی واگذار کرده است.‏

پولُس در اشاره به فعالیت‌های مربوط به جماعت مسیحی می‌گوید:‏ «اگر کسی بخواهد آهنگی دیگر ساز کند،‏ باید بگویم که ما را و نیز کلیساهای خدا را چنین رسمی نیست.‏» (‏آیهٔ ۱۶‏)‏ در جماعت مسیحی وظیفهٔ سرپرستی به اعضای مذکر و تعمیدیافته سپرده شده است.‏ (‏۱تیموتائوس ۲:‏۱۱-‏۱۴؛‏ عبرانیان ۱۳:‏۱۷‏)‏ تنها مردان به عنوان پیر مسیحی و خادم جماعت برای نگهداری از گلّهٔ خدا منصوب می‌شوند.‏ (‏اعمال ۲۰:‏۲۸‏)‏ موقعیت‌هایی نیز پیش می‌آید که از زنی مسیحی خواسته می‌شود،‏ وظیفه‌ای را انجام دهد که معمولاً به برادران محوّل می‌شود.‏ برای مثال،‏ شاید به دلیل نبود یا عدم حضور برادران از او خواسته شود که جلسهٔ خدمت موعظه را اداره کند یا شاید از پیش با کسی قرار مطالعهٔ کتاب مقدّس را گذاشته باشد و بخواهد در حضور فردی مذکر و تعمیدیافته آن را اداره کند.‏ * از آنجا که این فعالیت‌ها بخشی از فعالیت‌های جماعت محسوب می‌شود،‏ زن مسیحی باید سر خود را بپوشاند؛‏ زیرا او فعالیتی را انجام می‌دهد که به افراد مذکر واگذار شده است.‏

با این حال،‏ در بسیاری از امورِ پرستش خواهران الزامی به پوشاندن سر خود ندارند؛‏ برای مثال،‏ هنگام جواب دادن در جلسات،‏ موعظهٔ خانه‌به‌خانه همراه با شوهرشان یا شخصی مذکر و تعمیدیافته یا هنگام مطالعه و دعا با فرزندان تعمیدنیافتهٔ خود.‏ البته سؤالات دیگری نیز ممکن است در این خصوص مطرح  شود.‏ اگر خواهری مسیحی در موقعیتی قرار گیرد و نداند که آیا نیازی به پوشش سر دارد یا خیر،‏ می‌تواند بیشتر در این خصوص تحقیق کند.‏ * در صورتی که پس از تحقیق هنوز شک داشت،‏ اگر وجدانش آسوده‌تر خواهد بود که سر خود را بپوشاند،‏ خطایی نکرده است؛‏ همچون موقعیتی که در تصویر دیده می‌شود.‏

انگیزه.‏ در آیهٔ ۱۰ به دو انگیزه اشاره شده است که زن مسیحی را بر آن می‌دارد،‏ سر خود را بپوشاند.‏ در این آیه آمده است:‏ «به‌خاطر فرشتگان،‏ زن باید نشانی از اقتدار بر سر داشته باشد.‏» نخست به واژهٔ ‹اقتدار› توجه کنید.‏ پوشاندن سر برای زن نشانگر احترام او به اقتدار و اختیارات اعضای مذکر و تعمیدیافتهٔ جماعت مسیحی است.‏ زن مسیحی به این ترتیب محبت و وفاداری خود را به یَهُوَه نشان می‌دهد.‏ انگیزهٔ دوّم را می‌توان در عبارت «به‌خاطر فرشتگان» ملاحظه کرد؛‏ اما یک زن مسیحی با پوشاندن سر خود چه تأثیری بر این مخلوقات پرقدرت روحی می‌گذارد؟‏

فرشتگان مشتاقند ببینند که در تمام سازمان یَهُوَه،‏ چه در آسمان،‏ چه در زمین به اختیارات و اقتدار یَهُوَه احترام گذاشته می‌شود.‏ در این خصوص اطاعت انسان‌های ناکامل برای آن‌ها بسیار قابل توجه است؛‏ زیرا خود فرشتگان هم باید مطیع یَهُوَه باشند؛‏ اطاعتی که شمار بسیاری از فرشتگان از آن سر باز زدند.‏ (‏یهودا ۶‏)‏ فرشتگان همچنین در جماعات خواهرانی را می‌بینند که هر چند نسبت به برادری در جماعتشان باتجربه‌تر،‏ بامعلومات‌تر و باهوش‌ترند،‏ اما به اختیارات او احترام می‌گذارند.‏ همچنین خواهران مسح‌شده را در نظر بگیرید که بعدها با مسیح هم‌میراث خواهند شد.‏ این زنان در نهایت به مقامی حتی بالاتر از فرشتگان خواهند رسید و با مسیح در آسمان حکمرانی خواهند کرد.‏ به راستی که زنان مسیحی چه افتخار عظیمی دارند که میلیون‌ها فرشته شاهد رفتار نمونهٔ آنان در وفاداری،‏ تواضع و اطاعتند.‏

^ بند 3 زن مسیحی نباید با صدای بلند در حضور شوهر تعمیدیافته‌اش دعا کند،‏ مگر در موارد خاص؛‏ مثلاً هنگامی که شوهرش به دلیل بیماری یا نقص عضو قدرت تکلّم را از دست داده باشد.‏

^ بند 1 اگر زنی مسیحی از پیش با کسی قرار مطالعهٔ کتاب مقدّس داشته باشد و آن مطالعه را در حضور مبشّری مذکر و تعمیدنیافته که همسر او نیست،‏ انجام دهد،‏ لازم نیست سر خود را بپوشاند.‏

^ بند 2 برای کسب اطلاعات بیشتر به برج دیده‌بانی ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۵ صفحهٔ ۳۰‏،‏ برج دیده‌بانی ۱ اکتبر ۲۰۰۲ صفحات ۳۰-‏۳۱ و برج دیده‌بانی ‏(‏انگل‍.‏)‏ ۱۵ فوریهٔ ۱۹۷۷ صفحات ۱۲۵-‏۱۲۸ مراجعه نمایید.‏