مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

به آینده با چه دیدی می‌نگرید؟‏

به آینده با چه دیدی می‌نگرید؟‏

آیا به نظرتان اوضاع و احوال این دنیا .‏ .‏ .‏

  • ثابت خواهد ماند؟‏

  • بدتر خواهد شد؟‏

  • یا بهتر خواهد شد؟‏

 پاسخ کتاب مقدّس در این مورد چیست؟‏

‏«خدا .‏ .‏ .‏ هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد.‏ و دیگر مرگ نخواهد بود؛‏ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت،‏ زیرا چیزهای اوّل سپری شد.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

پاسخ فوق برای شما به چه معناست؟‏

می‌توانید کار و حرفه‌ای باارزش و رضایت‌بخش داشته باشید.‏—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۱-‏۲۳‏.‏

هر گونه بیماری و درد و مصیبتی از میان خواهد رفت.‏—‏اِشَعْیا ۲۵:‏۸؛‏ ۳۳:‏۲۴‏.‏

می‌توانید با عزیزانتان از زندگی‌ای ابدی و سعادتمند لذّت برید.‏—‏مزمور ۳۷:‏۱۱،‏ ۲۹‏.‏

 آیا واقعاً می‌توانیم به گفتهٔ کتاب مقدّس اعتماد کنیم؟‏

بله و حداقل به دو دلیل:‏

  • خدا قادر است که این وعده‌اش را به انجام رساند.‏ در کتاب مقدّس تنها یَهُوَه خدا،‏ «قادر مطلق» خوانده شده است،‏ زیرا او از قدرتی بی‌کران برخوردارست.‏ (‏مکاشفه ۱۵:‏۳‏)‏ از این رو،‏ او می‌تواند این وعدهٔ خود را کاملاً عملی کند و اوضاع و احوال این دنیا را دگرگون سازد.‏ در کتاب مقدّس در این خصوص آمده است:‏ «برای خدا همه چیز ممکن است.‏»—‏مَتّی ۱۹:‏۲۶‏.‏

  • خدا می‌خواهد که این وعده‌اش را به انجام رساند.‏ برای نمونه،‏ یَهُوَه «مشتاق» است که مردگان را به زندگی بازگرداند.‏—‏ایّوب ۱۴:‏۱۴،‏ ۱۵‏،‏ ترجمهٔ قدیم.‏

    کتاب مقدّس همچنین نشان می‌دهد که عیسی مسیح،‏ پیامبر خدا بیماران را شفا می‌داد،‏ زیرا خواست قلبی او بود که چنین کند.‏ (‏مَرقُس ۱:‏۴۰،‏ ۴۱‏)‏ عیسی در پی آن بود که به نیازمندان یاری رساند.‏ بدین شکل خصوصیات پروردگارش را تمام و کمال منعکس کرد.‏—‏یوحنا ۱۴:‏۹‏.‏

    پس ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که هم یَهُوَه و هم عیسی می‌خواهند به ما یاری رسانند تا آینده‌ای پرسعادت داشته باشیم.‏—‏مزمور ۷۲:‏۱۲-‏۱۴؛‏ ۱۴۵:‏۱۶؛‏ ۲پِطرُس ۳:‏۹‏.‏

 به این موضوع فکر کنید

خدا چگونه اوضاع و احوال این دنیا را دگرگون خواهد ساخت؟‏

کتاب مقدّس در آیات زیر به این پرسش پاسخ می‌دهد:‏ مَتّی ۶:‏۹،‏ ۱۰ و دانیال ۲:‏۴۴‏.‏