به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

دنیا واقعاً در دست کیست؟‏

دنیا واقعاً در دست کیست؟‏

آیا به نظرتان دنیا در دست .‏ .‏ .‏

  • خداست؟‏

  • انسان‌هاست؟‏

  • یا کس دیگری است؟‏

 پاسخ کتاب مقدّس در این مورد چیست؟‏

‏«تمام دنیا تحت تسلّط شیطان است.‏»—‏۱یوحنا ۵:‏۱۹‏.‏

‏‹عیسی مسیح به همین سبب ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد.‏›—‏۱یوحنا ۳:‏۸‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

پاسخ فوق برای شما به چه معناست؟‏

دلیلی منطقی برای مشکلات این دنیا وجود دارد.‏—‏مکاشفه ۱۲:‏۱۲‏.‏

اوضاع و احوال این دنیا دگرگون خواهد شد.‏—‏۱یوحنا ۲:‏۱۷‏.‏

 آیا واقعاً می‌توانیم به گفته‌های کتاب مقدّس اعتماد کنیم؟‏

بله و حداقل به سه دلیل:‏

  • حکمرانی شیطان محکوم به نابودی است.‏ یَهُوَه خدا با عزمی راسخ می‌خواهد که سلطه و حاکمیت شیطان بر انسان‌ها را پایان دهد.‏ او وعده داده است که «ابلیس را به‌زیر کِشد» و تمام صدماتی را که او بر بشر زده است،‏ از میان بردارد.‏—‏عبرانیان ۲:‏۱۴‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

  • خدا،‏ عیسی مسیح را برای حکمرانی بر این دنیا انتخاب کرده است.‏ عیسی با حکمران ظالم و خودخواه این دنیا کاملاً متفاوت است.‏ خدا در مورد حکمرانی عیسی چنین وعده داده است:‏ «بر ضعیفان و نیازمندان رحم می‌کند و .‏ .‏ .‏ آنها را از ظلمِ ظالم و از شر بدخواهان می‌رهاند.‏»—‏مزمور ۷۲:‏۱۳،‏ ۱۴‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

  • خدا نمی‌تواند دروغ گوید.‏ کتاب مقدّس به وضوح می‌گوید:‏ «محال است خدا .‏ .‏ .‏ دروغ بگوید.‏» (‏عبرانیان ۶:‏۱۸‏)‏ زمانی که یَهُوَه وعده‌ای می‌دهد،‏ به حتم آن را عملی می‌سازد.‏ (‏اِشَعْیا ۵۵:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ پس،‏ مسلّماً «حکمران این جهان بیرون رانده می‌شود.‏»—‏یوحنا ۱۲:‏۳۱‏.‏

 به این موضوع فکر کنید

پس از بیرون رانده شدن شیطان،‏ دنیا به چه صورت خواهد بود؟‏

کتاب مقدّس در آیات زیر به این پرسش پاسخ می‌دهد:‏ مزمور ۳۷:‏۱۰،‏ ۱۱ و مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏