مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۸

دشمنان خدا چه کسانی می‌باشند؟‏

دشمنان خدا چه کسانی می‌باشند؟‏

بزرگترین دشمن خدا،‏ شیطان ابلیس است.‏ او یک مخلوق روحی است که علیه یَهُوَه شورش کرد.‏ شیطان همچنان به نزاع خود با خدا ادامه می‌دهد و مشکلات فراوانی برای انسانها ایجاد می‌کند.‏ شیطان موجودی شریر است.‏ او دروغگو و قاتل است.‏​—‏یوحنّا ۸:‏۴۴‏.‏

مخلوقات روحی دیگری نیز در شورش علیه خدا به شیطان پیوستند.‏ کتاب مقدس آنان را دیو می‌نامد.‏ دیوها همانند شیطان با انسانها سر دشمنی دارند.‏ آنان دوست دارند به انسانها آسیب برسانند.‏ (‏ متّیٰ ۹:‏۳۲،‏۳۳؛‏ ۱۲:‏۲۲‏)‏ یَهُوَه،‏ شیطان و دیوهای او را برای همیشه از بین خواهد برد.‏ آنان فقط برای مدت کوتاهی می‌توانند برای انسانها مشکل ایجاد کنند.‏​—‏مکاشفه ۱۲:‏۱۲‏.‏

اگر می‌خواهید دوست خدا باشید نباید مطابق اراده یا خواست شیطان عمل کنید.‏ شیطان و دیوها از یَهُوَه متنفرند.‏ آنان دشمنان خدا هستند و می‌خواهند شما را نیز دشمن خدا سازند.‏ شما باید تصمیم بگیرید که رضایت چه کسی را می‌خواهید جلب کنید​—‏رضایت یَهُوَه یا رضایت شیطان را.‏ چنانچه بخواهید تا ابد زندگی کنید،‏ باید تصمیم بگیرید که ارادهٔ خدا را انجام دهید.‏ شیطان به منظور گمراه کردن انسانها از نیرنگها و روشهای گوناگونی استفاده می‌کند.‏ او اکثر انسانها را فریب داده است.‏​—‏مکاشفه ۱۲:‏۹‏.‏