مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۱۹

تأثیر گذاشتن بر دل مخاطب

تأثیر گذاشتن بر دل مخاطب

امثال ۳:‏۱

هدف این درس:‏ به مخاطب کمک کنید به ارزش آنچه می‌آموزد پی ببرد و مطابق آن عمل کند.‏

چطور چنین کنیم؟‏

  • به مخاطب کمک کنید خود را محک زند.‏ سؤالاتی مطرح کنید که مخاطب را به فکر برانگیزد تا انگیزه و احساساتش را محک زند.‏

  • انگیزهٔ درست را در مخاطب تقویت کنید.‏ مخاطب را بر آن دارید که انگیزهٔ واقعی‌اش را از انجام کار درست و نیک بسنجد.‏ به او کمک کنید در خود پاک و خالص‌ترین انگیزه را پرورش دهد؛‏ یعنی محبت به یَهُوَه،‏ محبت به انسان‌ها و علاقه به کتاب مقدّس را.‏ با مخاطب استدلال کنید که ارزش و حکمت تعالیم را درک کند،‏ نه این که به او امرونهی کنید.‏ نباید احساس شرم یا تقصیر در او به وجود آورید.‏ در آخر مخاطب باید ترغیب و برانگیخته شده باشد که هر آنچه در توان دارد انجام دهد.‏

  • توجه را به یَهُوَه جلب کنید.‏ به مخاطب نشان دهید که چگونه تعالیم،‏ اصول و فرامین کتاب مقدّس بازتابی از خصوصیات یَهُوَه و محبت او به ماست.‏ محبت به یَهُوَه را در دل مخاطب به وجود آورید تا احساسات یَهُوَه برایش اهمیت داشته باشد و از صمیم دل بخواهد که او را خشنود کند.‏