مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۱۸

مطالبی آموزنده برای مخاطب

مطالبی آموزنده برای مخاطب

۱قُرِنتیان ۹:‏۱۹-‏۲۳

هدف این درس:‏ مطالب و اطلاعاتی ارائه دهید که ذهن مخاطب را فعال کند،‏ طوری که در آخر احساس کند مطلبی سودمند آموخته است.‏

چطور چنین کنیم؟‏

  • میزان اطلاعات مخاطب را در نظر گیرید.‏ مطالبی را که مخاطب می‌داند،‏ دوباره برایش تکرار نکنید.‏ به او کمک کنید که موضوع را از زاویه‌ای دیگر ببیند.‏

  • تحقیق و تعمّق کنید.‏ اگر ممکن است برای توضیح نکات کلیدی به وقایع روزمره و اطلاعاتی اشاره نکنید که برای مخاطب تکراری است و بارها شنیده است.‏ بر نکات مورد بحث و ارتباط آن‌ها با اطلاعاتی که می‌خواهید استفاده کنید،‏ خوب تعمّق کنید.‏

  • نشان دهید که پیامتان سودمند است.‏ برای مخاطب فایدهٔ به کار بستن تعالیم کتاب مقدّس را توضیح دهید.‏ به موقعیت‌های مشخصی از زندگی روزمرهٔ او اشاره کنید که این تعالیم می‌تواند بر رفتار،‏ نگرش و اعمالش تأثیر بگذارد.‏