مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۱۳

روشن ساختن کاربرد و ارزش عملی سخنانتان

روشن ساختن کاربرد و ارزش عملی سخنانتان

اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷

هدف این درس:‏ به مخاطب کمک کنید به تأثیر موضوع مورد بحث در زندگی‌اش پی ببرد.‏ همچنین برای او روشن کنید که چگونه آن را به کار گیرد.‏

چطور چنین کنیم؟‏

  • به مخاطب فکر کنید.‏ از خود بپرسید که چرا مخاطب به اطلاعاتی که شما به او می‌دهید نیاز دارد و چه جنبه‌ای از موضوع به‌خصوص برایش مفید است.‏

  • در طول سخنانتان برای مخاطب روشن کنید که چه باید بکند.‏ از همان آغاز صحبت‌هایتان،‏ مخاطب باید دریابد که آنچه می‌گویید به او مربوط می‌شود.‏ با بسط هر نکتهٔ اصلی،‏ کاربرد آن را نیز نشان دهید.‏ از کلی‌گویی بپرهیزید،‏ کاربرد نکات را روشن و برای موقعیت‌های مشخص بیان کنید.‏