مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۳

حقیقت در مورد تعالیم کتاب مقدّس چگونه آشکار شد؟‏

حقیقت در مورد تعالیم کتاب مقدّس چگونه آشکار شد؟‏

شاگردان کتاب مقدّس در دههٔ ۱۸۷۰

اولین نسخهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی،‏ ۱۸۷۹

مجلّهٔ برج دیده‌بانی،‏ در حال حاضر

کتاب مقدّس پیشگویی کرده بود که پس از مرگ مسیح،‏ معلّمان دروغین از میان اولین مسیحیان بر خواهند خاست و تعالیم کتاب مقدّس را تغییر خواهند داد.‏ (‏اعمال ۲۰:‏۲۹،‏ ۳۰‏)‏ پس از مدتی،‏ دقیقاً چنین اتفاقی روی داد.‏ آنان تعالیم عیسی را با عقاید مشرکانهٔ ادیان دیگر آلوده کردند و رفته‌رفته مسیحیت کاذب را به وجود آوردند.‏ (‏۲تیموتائوس ۴:‏۳،‏ ۴‏)‏ حال ما چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که از تعالیم کتاب مقدّس درکی صحیح داریم؟‏

زمان آن فرارسیده بود که یَهُوَه حقیقت را آشکار کند.‏ یَهُوَه پیشگویی کرده بود که ‹در زمان آخر عِلم افزوده خواهد گردید.‏› (‏دانیال ۱۲:‏۴‏)‏ در سال ۱۸۷۰،‏ گروهی کوچک از مسیحیان پی بردند که برخی از تعالیم کلیساها بر اساس کتاب مقدّس نیست.‏ از این رو،‏ آنان برای پی بردن به تعالیم واقعی کتاب مقدّس،‏ دست به تحقیق زدند.‏ یَهُوَه نیز به آنان یاری رساند تا این تعالیم را به درستی درک کنند.‏

شاگردان کتاب مقدّس،‏ کلام خدا را با صداقت و دقت بررسی کردند.‏ این گروه که بعدها به شاهدان یَهُوَه معروف گشتند،‏ روشی را برای مطالعه و بررسی پیش گرفتند که ما نیز از آن استفاده می‌کنیم.‏ آنان موضوعات مختلف کتاب مقدّس را یکی پس از دیگری مورد بحث قرار دادند.‏ زمانی که درک آیه یا آیاتی برای آنان دشوار بود،‏ در پی آیاتی می‌گشتند که آن موضوع را بیشتر توضیح دهد.‏ وقتی به نتیجه‌ای می‌رسیدند که با سایر آیات هماهنگ بود‏،‏ آن نتیجه را یادداشت می‌کردند.‏ با استفاده از این روش،‏ آیاتی از کتاب مقدّس مفهوم آیات دیگر را مشخص می‌کرد.‏ بدین ترتیب شاگردان کتاب مقدّس،‏ حقیقت را در مورد تعالیم اساسی کلام خدا آشکار کردند؛‏ تعالیمی از قبیل:‏ نام خدا،‏ پادشاهی خدا،‏ مقصود او برای بشر و کرهٔ زمین‏،‏ وضعیت مردگان و امید رستاخیز‏.‏ نتایج تحقیقاتشان،‏ آنان را از بسیاری از اعتقادات و رسوم نادرست آزاد ساخت.‏—‏یوحنا ۸:‏۳۱،‏ ۳۲‏.‏

پیش از سال ۱۸۷۹،‏ شاگردان کتاب مقدّس پی بردند که زمان آن رسیده است که حقایق کلام خدا را در میان همگان اعلام کنند.‏ از این رو،‏ در آن سال آنان شروع به نشر مجلّه‌ای کردند که امروزه تحت عنوان برج دیده‌بانی پادشاهی یَهُوَه خدا را اعلام می‌کند به چاپ می‌رسد.‏ اکنون ما در ۲۴۰ سرزمین و به بیش از ۷۵۰ زبان حقایق کتاب مقدّس را با مردم سهیم می‌شویم.‏ در هیچ برهه‌ای از زمان،‏ شناخت از کلام خدا تا به این حد فزونی نیافته است.‏

  • پس از مرگ مسیح،‏ تعالیم کتاب مقدّس دستخوش چه دگرگونی‌ای شد؟‏

  • چگونه شاهدان یَهُوَه توانستند حقیقت را در مورد کلام خدا بیابند؟‏