استونی

زیمبابوه

مغولستان

پرتوریکو

نام مقدّس خدا در تمام سالن‌های جماعت شاهدان یَهُوَه دیده می‌شود.‏ از این رو نظافت و تعمیر و نگهداری این محل افتخاری بزرگ برای ماست.‏ این فعالیت یک بخش مهم از پرستش مقدّس ما محسوب می‌شود.‏ همه می‌توانند در این فعالیت شرکت کنند.‏

پس از هر جلسه،‏ برای نظافت سالن جماعت داوطلب شوید.‏ پس از هر جلسه،‏ برادران و خواهران با شادی سالن جماعت را تمیز و مرتب می‌کنند.‏ آنان یک بار در هفته سالن را کاملاً نظافت می‌کنند.‏ یکی از پیران مسیحی یا خادمان جماعت این فعالیت را هماهنگ می‌کند و معمولاً به کمک لیستی وظایف مختلف را بین افراد تقسیم می‌کند.‏ با توجه به نیاز جماعت،‏ هر کس می‌تواند در جارو زدن و شستن زمین،‏ تمیز و ضدّعفونی کردن دستشویی،‏ گردگیری،‏ مرتب کردن صندلی‌ها،‏ تمیز کردن پنجره‌ها و آینه‌ها،‏ خالی کردن سطل‌های زباله یا نظافت حیاط و بیرون سالن داوطلب شود.‏ حداقل یک بار در سال،‏ روزی را به نظافت اساسی سالن اختصاص می‌دهند.‏ اگر از فرزندانمان بخواهیم که در این فعالیت با ما همکاری کنند،‏ به آنان می‌آموزیم حرمت محل پرستشمان را حفظ نمایند.‏—‏جامعه ۵:‏۱‏.‏

در تعمیر و نگهداری سالن جماعت همکاری کنید.‏ هر سال،‏ داخل و خارج سالن جماعت دقیقاً وارسی می‌شود.‏ بر این اساس،‏ به طور مرتب تعمیراتی صورت می‌گیرد تا سالن در وضعیتی مطلوب بماند و از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود.‏ (‏۲تواریخ ۲۴:‏۱۳؛‏ ۳۴:‏۱۰‏)‏ سالنی تمیز و مرتب،‏ محلّی است درخور پرستش خدایمان.‏ با همکاری در این فعالیت نشان می‌دهیم که به یَهُوَه خدا عشق می‌ورزیم و برای محل پرستشمان ارزش قائلیم.‏ (‏مزمور ۱۲۲:‏۱‏)‏ همچنین آنانی که در منطقهٔ ما ساکنند،‏ دید خوبی نسبت به شاهدان یَهُوَه پیدا می‌کنند.‏—‏۲قُرِنتیان ۶:‏۳‏.‏

  • چرا نباید نظافت محل پرستشمان را نادیده بگیریم؟‏

  • برای نظافت سالن جماعت چه ترتیباتی داده شده است؟‏