مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۱۹

غلام امین و دانا چه کسانی هستند؟‏

غلام امین و دانا چه کسانی هستند؟‏

همهٔ ما از خوراک روحانی بهره می‌بریم

عیسی اندکی پیش از مرگش،‏ گفتگویی خصوصی با چهار رسولش به نام‌های پطرس،‏ یعقوب،‏ یوحنا و آندریاس داشت.‏ در حالی که عیسی نشانهٔ حضورش در روزهای آخر را پیشگویی می‌کرد،‏ این پرسش بسیار مهم را مطرح کرد:‏ «پس آن غلام امین و دانا کیست که اربابش او را به سرپرستی خانواده خود گماشته باشد تا خوراک آنان را به‌موقع بدهد؟‏» (‏مَتّی ۲۴:‏۳،‏ ۴۵؛‏ مَرقُس ۱۳:‏۳،‏ ۴‏)‏ عیسی در اینجا به خوراکی روحانی اشاره کرد که ما را در راه شناخت خدا یاری می‌کند.‏ او به عنوان ‹اربابِ› رسولانش به آنان اطمینان داد که افرادی را تعیین می‌کند که در ایّام آخر همواره این خوراک روحانی را برای پیروانش آماده کنند.‏ این افراد چه کسانی هستند؟‏

آنان گروهی کوچک از پیروان مسح‌شدهٔ عیسی هستند.‏ این «غلام» به هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه اشاره دارد و خوراک روحانی را به موقع در میان پرستندگان یَهُوَه توزیع می‌کند.‏ ما به غلام امین نیازمندیم تا همواره ‹سهم خوراکمان را به موقع بدهد.‏›—‏لوقا ۱۲:‏۴۲‏.‏

آنان جماعت خدا را اداره می‌کنند.‏ ‏(‏۱تیموتائوس ۳:‏۱۵‏)‏ عیسی به غلام  امین وظیفهٔ سنگینی واگذار کرد.‏ این غلام باید فعالیت‌های بخش زمینی سازمان یَهُوَه را اداره کند،‏ برای نمونه،‏ نگهداری از دارایی و اموال،‏ راهنمایی مسیحیان در فعالیت موعظه و آموزش آنان از طریق جماعت‌ها.‏ «غلام امین و دانا» هر آنچه را که به آن نیازمندیم،‏ به موقع به شکل خوراک روحانی برایمان مهیا می‌کند.‏ برای نمونه،‏ نشریاتی را برای استفاده در خدمت موعظه منتشر می‌کند و برنامه‌هایی را برای برگزاری جلسات و گردهمایی‌های بزرگ فراهم می‌بیند.‏

غلام امین و دانا،‏ به تعالیم کتاب مقدّس و به مأموریتش در اعلام خبر خوش به مردم،‏ امین است.‏ این غلام همچنین داناست،‏ زیرا با حکمت از مایملک مسیح بر روی زمین مراقبت می‌کند.‏ (‏اعمال ۱۰:‏۴۲‏)‏ یَهُوَه به فعالیت غلام امین برکت می‌دهد و انسان‌های بسیاری را به سوی خود جلب می‌کند تا شاهدان او باشند.‏ همچنین به این غلام یاری می‌رساند تا خوراک روحانی فراوانی فراهم کند.‏—‏اِشَعْیا ۶۰:‏۲۲؛‏ ۶۵:‏۱۳‏.‏

  • عیسی چه گروهی را انتخاب کرد تا خوراک روحانی را برای شاگردانش آماده کند؟‏

  • غلام امین و دانا،‏ از چه نظر امین و داناست؟‏