خدا می‌خواهد که ما در صلح و سعادت در بهشت روی زمین تا ابد زندگی کنیم.‏

شاید از خود بپرسید:‏ ‹آیا چنین امری امکان‌پذیر است؟‏› کتاب مقدّس می‌گوید که پادشاهی خدا صلح و سعادت را بر روی زمین برقرار خواهد کرد.‏ همچنین نشان می‌دهد که خواست پروردگارمان است که تمامی انسان‌ها با پادشاهی خدا و مقصود او آشنا شوند.‏—‏مزمور ۳۷:‏۱۱،‏ ۲۹؛‏ اِشَعْیا ۹:‏۷‏.‏

خدا خیر و صلاح ما را می‌خواهد.‏

همانند پدری مهربان که بهترین را برای فرزندانش می‌خواهد،‏ آفریدگارمان نیز خواهان شادی و سعادت همیشگی ماست.‏ (‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ او در کلامش وعده داده است:‏ «آن که خواست خدا را به‌جا می‌آورد،‏ تا ابد باقی می‌ماند.‏»—‏۱یوحنا ۲:‏۱۷‏.‏

خدا می‌خواهد که در راه او گام برداریم.‏

در کتاب مقدّس آمده است که آفریدگارمان ‹آنچه را که می‌خواهد ما انجام دهیم به ما می‌آموزد› تا بتوانیم ‹در راه او گام برداریم.‏› (‏اِشَعْیا ۲:‏۲،‏ ۳‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ او «قومی برای نام خود» گردآوری کرده است تا خواستش را در سراسر جهان اعلام کنند.‏—‏اعمال ۱۵:‏۱۴‏،‏ پاورقی ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

خدا می‌خواهد که در اتحاد و همبستگی،‏ او را پرستش کنیم.‏

پرستش پاک یَهُوَه،‏ جدایی و تفرقه بین مردم ایجاد نمی‌کند،‏ بلکه با محبتی قلبی آنان را متحد می‌سازد.‏ (‏یوحنا ۱۳:‏۳۵‏)‏ چه گروهی امروزه به مردان و زنان در سرتاسر جهان می‌آموزند تا خدا را در اتحاد و همبستگی خدمت کنند؟‏ از شما می‌خواهیم با کمک این بروشور به این امر پی ببرید.‏