به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

خبری خوش از سوی خدا

پادشاهی خدا چیست؟‏

پادشاهی خدا چیست؟‏

عیسی طی خدمت موعظه بیش از هر موضوع دیگری در مورد پادشاهی خدا به مردم آموزش داد.‏ این پادشاهی چیست و چه فوایدی برای شما به همراه دارد؟‏