به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

خبری خوش از سوی خدا

چرا عیسی جانش را فدا کرد؟‏

چرا عیسی جانش را فدا کرد؟‏

به گفتهٔ کتاب مقدّس،‏ مرگ عیسی اهمیت بسیار دارد.‏ چرا عیسی باید کشته می‌شد؟‏