به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

خبری خوش از سوی خدا

آیا خدا نامی دارد؟‏

آیا خدا نامی دارد؟‏

خدا عناوین بسیار دارد،‏ از جمله قادر مطلق،‏ آفریدگار و خداوند.‏ (‏ایّوب ۳۴:‏۱۲؛‏ جامعه ۱۲:‏۱؛‏ دانیال ۲:‏۴۷‏)‏ ولی آیا نامی برای خود برگزیده است؟‏