اگر کتاب مقدّس به دست انسان‌ها نوشته شده است،‏ پس چرا آن را کلام خدا می‌خوانند؟‏ (‏۱تِسالونیکیان ۲:‏۱۳‏)‏ خدا چگونه افکار خود را به بشر منتقل کرد؟‏